Inhoudelijke thema’s

Het NOM Keur beslaat veel onderwerpen. De volledige voorwaarden voor het verkrijgen van NOM Keur staan beschreven in het Handboek NOM Keur met het daarbij horende Reglement en Maatlat. Hieronder staat bij elk hoofdonderwerp uit dit Handboek een korte toelichting, met verwijzingen naar relevante documenten waar van toepassing.

Soms staan hieronder directe links naar relevante thema’s. Vaak staat er een verwijzing naar een Themablad. Themabladen zijn officieel onderdeel van de NOM Keur documentatie.

Prestaties

De kern van een NOM-woning bestaat uit de prestaties die worden neergezet. Dit zijn systeemeigenschappen en zijn daarom afhankelijk van hoe alle onderdelen samenwerken.

Financieel

Een typische NOM-renovatie heeft een levensduur van 25, 40 of 50 jaar, en is binnen die termijn vaak te financieren door de bespaarde energiekosten. Voor afnemers van NOM-proposities is het daarom van belang om te weten op welke uitgangspunten een prijs is gebaseerd. Prijsvorming is zelf overigens geen onderdeel van het NOM Keur.

Aanbod aan de bewoner

Goede communicatie is essentieel voor een tevreden bewoner.

Toepasbaarheid

Onder toepasbaarheid wordt verstaan in hoeverre het NOM concept goed omgaat met aangrenzende onderwerpen, zoals vrijstelling voor Flora & Fauna en brandveiligheid.

Energiesysteem

Het energiesysteem omvat ruimteverwarming, eventuele ruimtekoeling, warm tapwater, ventilatie en energieopwekking.

Monitoringsysteem

Om prestaties te kunnen garanderen en de Energieprestatievergoeding te kunnen innen, is monitoring onontbeerlijk. Een monitoringsysteem is echter nog een relatief nieuw fenomeen in woningen.

Woningschil

Omdat NOM Keur op functionele prestaties beoordeelt, worden geen eisen gesteld aan de specifieke subonderdelen, zoals Rc-waarden van de gevels. Wel worden deze gevraagd om de berekende prestaties te kunnen beoordelen op aannemelijkheid.

Rekenuitgangspunten

Een propositie wordt ontwikkeld op een standaardwoning. Het NOM Keur vraagt naar details over deze standaardwoning om de aannemelijkheid van de prestatieberekeningen te kunnen toetsen.

Onderhoud en Instandhouding

De prestaties van een NOM Keur woning worden voor meerdere jaren gegarandeerd. Dat betekent dat een plan voor onderhoud en instandhouding ook onderdeel moet zijn van de propositie.

Contracten

Voor NOM-woningen is een nieuwe contractenset ontwikkeld, de zogeheten Afnameovereenkomst. Dit was noodzakelijk omdat bestaande contractvormen onvoldoende ruimte boden voor het maken van afspraken over lange termijn prestatieafspraken op functioneel niveau.

Kwaliteitsborging

Bij het realiseren van een project op basis van een algemeen toepasbare NOM propositie zullen er altijd afwijkingen zijn tussen wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt en het (papieren) concept. Deze afwijkingen dienen in beeld gebracht te worden.

Opties

NOM Keur is een kwaliteitsstandaard voor een reguliere nul-op-de-meterwoning. Soms willen opdrachtgevers echter aanvullende zaken bereiken, zoals bijvoorbeeld het geschikt maken van de woning voor langer thuis wonen. Hieronder staan de opties beschreven die voor de marktpartijen die met NOM Keur werken relevant zijn en waarvoor bestaande standaarden niet afdoende bleken.