⇦ Terug naar thema's

Propositie ontwikkeling

NOM renovaties zijn in eerste instantie ontwikkeld als oplossing voor de noodzakelijke energietransitie. Er zijn echter ook andere redenen om werk te maken van de transitie van de gebouwde omgeving. Stroomversnelling zoekt naar een brede, integrale aanpak, waarbij niet alleen het energievraagstuk, maar ook andere maatschappelijke vraagstukken worden meegenomen. Om die reden zijn onder de vlag van Energiesprong een aantal programma’s opgezet, die we vanaf eind 2016 binnen Stroomversnelling willen voortzetten.

Programma voor VvE’s

Het onderhoud aan veel VvE-panden is problematisch. De verduurzaming van deze gebouwen blijft al helemaal achter. De investeringen die dit vergt, zijn voor veel VvE’s een te grote last. Bovendien ontbreekt in veel VvE’s de unanimiteit van stemmen voor dergelijke investeringen. Een mogelijke oplossing voor VvE’s is een servicekosten-neutrale oplossing, onder meer in de vorm van een financiering voor de VvE en niet voor de individuele appartementhouders. Om deze oplossing breder te verspreiden, hebben wij een programma opgezet met activiteiten gericht op VvE’s en gemeenten, marktconditioneringsactiviteiten en innovatieactiviteiten rondom hoogbouw en NOM-Keur.

Programma ‘Langer thuis’

De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Een groot deel van de woningvoorraad is daarvoor echter onvoldoende geschikt. Dit is om de volgende redenen een probleem:

  • Woningcorporaties en gemeenten hebben onvoldoende passende woonruimte voor (ouder wordende) huurders.
  • Gedwongen verhuizingen vanwege ongeschiktheid van de woning leiden vaak tot hogere woonlasten en wegvallend sociaal netwerk.
  • Gemeenten moeten qua Wmo-voorzieningen maatwerk leveren waardoor kosten hoog zijn. Nog afgezien van de lengte en kosten van de administratieve procedure.

De noodzakelijke aanpassingen die aan deze woningen moeten gebeuren, zijn duur door het maatwerk en leveren vaak maar halve oplossingen. Stroomversnelling is ervan overtuigd dat het mogelijk is om de woningaanpassingen mee te nemen in de NOM-renovatie, om daarmee langer thuis wonen mogelijk maken. Met het programma ‘Langer thuis’ wordt daar hard aan gewerkt. programma past goed in de activiteitenlijnen van de Stroomversnelling. Veel corporaties die met NOM-renovaties aan de slag gaan, hebben een probleem met hun vergrijzende huurders. Dankzij de toevoeging van aanpassingen kunnen zij oudere huurders straks perspectief bieden. De noodzakelijk toevoegingen aan de NOM-renovatie kunnen worden meegenomen in de innovatie-activiteiten.

Lees meer over hoe u ook kunt deelnemen aan de Langer Thuis ontwikkeltafel

NOM-ready

Veel energetische ingrepen in woningen worden op dit moment maatregel na maatregel aangebracht. De eigenaar van de woning fungeert als de engineer en projectleider van zijn eigen energiezuinige woning. Dit leidt niet altijd tot het juiste resultaat. Maatregelen vullen elkaar bijvoorbeeld niet goed aan, waardoor een energieneutrale woning niet of via een dure omweg wordt gehaald.

Samen met de VNG en Bouwend Nederland werkt Stroomversnelling aan verbouw-proposities ‘op weg’ naar een energieneutrale woning. Deze NOM-ready proposities zorgen ervoor dat via een serie behapbare investeringen uiteindelijk een energieneutrale woning wordt bereikt. De basis is een kwaliteitssysteem dat toetst of aanbiedingen daadwerkelijk opbouwen naar een energieneutrale woning. In samenwerking met door BZK gefinancierde regio-initiatieven worden vier specifieke aanpakken ontwikkeld om tot energieneutrale woningen te komen. Zo’n NOM-ready aanpak maakt het traject naar een energieneutrale woning voor een particuliere eigenaar veel eenvoudiger.

Klimaatadaptatie

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat er in korte tijd enorm veel regen kan vallen. De waterafvoersystemen in de wijken zijn hier niet op berekend. Door verregaande verstening ontstaat er wateroverlast en vaak ook schade aan woningen. Een NOM-concept kan standaard worden voorzien van waterbuffercapaciteit en hemelwaterinfiltratie. De oplossing voor het probleem wordt dus integraal in het concept meegenomen. Samen met het ministerie van I&M zoeken we naar een slimme inpassing van klimaatadaptatie in de NOM-standaard.

Verstevigingsopgave Groningen

In het aardbevingsgebied in Groningen moeten woningen worden verstevigd. Deze renovaties zijn zo ingrijpend dat er meteen ook verplicht moet worden verduurzaamd. Een combinatie van NOM en versteviging blijkt hier de economisch meest aantrekkelijke optie. Daarnaast zijn er industriële productie en een snelle assemblage nodig om de opgave tijdig af te ronden. Stroomversnelling is samen met het Centrum voor Veilig Wonen nauw betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de NOM-verstevigd-propositie.