Pilots & Subsidies

Binnen het woondomein zijn in de afgelopen jaren al goede concepten ontwikkeld, pilots opgestart en grote stappen gemaakt naar Nul op de Meter. Tot voor kort waren er geen adequate oplossingen voorhanden die huidige gebouwen naar dit ambitieniveau kunnen transformeren. Dit is aan het veranderen met geïntegreerde pakketten met langjarige prestatiegaranties. Deze oplossingen focussen naast vergaande verduurzaming ook op comfort en modernisering van bestaande woningen. Om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te halen is het onvermijdelijk dat de gebouwde omgeving (bijna) energieneutraal wordt gemaakt.

Maatregelen om ontwikkelingen te stimuleren

De mix van maatregelen en interventies die genomen kunnen worden om deze ontwikkeling te stimuleren bestaan bijvoorbeeld uit financiering, overgangsregelingen voor saldering, het werken aan conditionerende randvoorwaarden en daarnaast subsidies. Ook de overheid heeft een taak bij het stimuleren van interventies. Daarbij zou het einddoel energieneutraal, wat ons betreft, altijd als uitgangspunt moeten dienen. Dat betekent in deze fase dat de focus meer op richting dan op volume zou moeten liggen om de juiste innovaties te stimuleren.

Subsidies die beschikbaar worden gesteld zouden volgens gericht moeten zijn op interventies die;

 • Een toekomstperspectief hebben op woningniveau en niet op losse maatregelen die niet verder stapelbaar zijn tot een voldoende hoog ambitieniveau
 • Een gegarandeerde prestatie kunnen leveren, dit zouden geen technische ontwerpspecificaties moeten zijn, maar gebruikersgarantie
 • De juiste innovatierichting hebben en bijdragen aan het verbeteren van een combinatie van bovenstaande oplossingen

Energiesprong

In 2015 is de vereniging Stroomversnelling ontstaan om Nul op de Meter woningen en renovaties verder op grote schaal mogelijk te maken. Stroomversnelling is een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen werken aan dit doel. Stroomversnelling is voortgekomen uit ideeën en pilots die in voorafgaande jaren binnen Energiesprong|Platform31 ontwikkeld zijn. Energiesprong|Platform31 richt zich als innovatieprogramma vanaf 2016 voornamelijk op gebouwen voor scholen, kantoren en zorg, maar blijft ook betrokken bij de pilots voor Duurzaam Thuis en voert pilots uit voor om woningen binnen VVE’s Nul op de Meter te krijgen.

Pilots & subsidies

1. Subsidie voor verhuurders met uitpondplan en NOM-wens

2. Pilot Duurzaam Thuis: Langer thuis en Nul op de Meter

3. Stimuleringsregelingen voor NOM-renovaties: STEP-Subsidie en FEH-lening

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de pilots, subsidies en regelingen die op dit moment actueel zijn of dat binnenkort worden.

1. Verhuurders met uitpondplan en NOM wens

Renoveer in 2016 of 2017 een bestaande huurwoning naar Nul op de Meter, verkoop de woning en ontvang een tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro! Stroomversnelling zoekt professionele verhuurders van woningen zoals corporaties, gemeenten, commerciële verhuurders etc. die dit jaar aan de slag willen met Nul op de Meter.

Wat doet een Nul op de Meter make-over met de waarde van de woning? Een uit te ponden woning biedt een uitgelezen kans voor de verhuurder om een Nul op de Meter make-over uit te testen én direct de waardevermeerdering vast te stellen. In totaal heeft het ministerie van BZK 300.000 euro beschikbaar gesteld voor maximaal 20 voorbeeldwoningen in het land.

Waarom dit project? De voordelen op een rij:

Dit project biedt de verhuurder:

 • ervaring met Nul op de Meter ondersteund door BZK en Stroomversnelling
 • inzicht in waardestijging bij rijtjeswoningen door NOM-renovatie
 • een demonstratiewoning in de wijk om huurders te enthousiasmeren (voor behalen 70% eis)

Dit project biedt kennis over de werkelijke waarde van Nul op de Meter renovaties op de vrije markt ten behoeve van:

 • verhuurders bij hun investeringsplanning van verouderde woningen
 • particulieren die Nul op de Meter overwegen
 • overige investeerders op de vastgoedmarkt
 • financiers die hypothecaire of consumptieve kredieten verstrekken voor verbouwingen
 • makelaars, taxateurs en validatie-instituten

Meer informatie:

De regeling is opnieuw opengesteld,  de einddatum van de totale subsidie is verlengd naar 1 juli 2017 (verkoop woning voor 15 mei 2017) en de regeling is nu beschikbaar voor alle professionele verhuurders (professionele verhuurders van woningen zoals corporaties, gemeenten, commerciële verhuurders etc.)

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jantien van den Berg 

De voorwaarden en het formulier voor aanvraag subsidie.
De aanvraag kon ingediend worden tot 1 november 2016.

2. Pilot Duurzaam Thuis: Langer Thuis én Nul op de Meter

10 corporaties en gemeenten krijgen in 2016 de kans deel te nemen aan een Langer Thuis + Nul op de Meter pilot van het programma Duurzaam Thuis. Een Duurzaam Thuis is na de renovatie levensloopbestendig, energieneutraal en klaar voor de toekomst.

Waarom?

Als gemeente of corporatie heeft u de komende periode een aantal grote opgaven in de gebouwde omgeving. U bent verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast moet de woningvoorraad flink verduurzaamd worden. Wij zien dat het combineren van deze opgaven goed mogelijk is, dit noemen we een Duurzaam Thuis.

In 2015 voerden wij een aantal experimenten uit waaruit bleek dat een gecombineerde renovatie naar Langer Thuis en Nul op de Meter (NOM) voordelen biedt. Voor een Duurzaam Thuis renovatie op woning- en wijkniveau hebben wij een aantal coalities gemobiliseerd die een compleet aanbod bieden.

Doelstelling van Duurzaam Thuis

Met aanbieders en vragers willen we proposities ontwikkelen die de renovaties Nul op de Meter én Langer Thuis mogelijk maken. We weten dat een Nul op de Meter renovatie woonlastenneutraal kán zijn. Onze uitdaging is om ook de gecombineerde Nul op de Meter + Langer Thuis renovatie woonlastenneutraal te krijgen. Door het uitvoeren van pilots willen we dit graag onderzoeken en bewijzen!

Wat bieden we:

 • Ondersteuning bij het formuleren van de gezamenlijke ambitie van gemeente, corporatie en eventueel zorgorganisatie ten behoeve van de pilot.
 • Hulp bij het helder krijgen van de opgave van de pilotwoning en/of wijk.
 • Hulp bij het vraag en aanbod proces.
 • Inbreng van kennis en expertise over de pilots Langer Thuis en Nul op de Meter.
 • De lessen uit deze pilots worden gebruikt voor advies aan de ministeries BZK en VWS met betrekking tot het beleid voor de komende periode.

Wat vragen we:

 • Een rijtjeswoning uit bouwperiode 1945-1985 die gerenoveerd gaat worden en waar een Langer Thuis en Nul op de Meter renovatie gecombineerd kunnen worden.
 • Bereidheid om te experimenteren met nieuwe financieringsvormen zoals bijvoorbeeld het naar voren halen van WMO budget of het inzetten van een revolverend fonds.
 • Cofinanciering van de proceskosten.
 • Financiering voor de ontwikkeling van de pilot mét bestuurlijke commitment.

Meer informatie:

Lees ook alle informatie op de flyer Duurzaam Thuis Pilot (PDF)

Wilt u meedoen of meer informatie, neem dan contact op met Rens Verbruggen via Rens.Verbruggen@platform31.nl of 06-19576634

3. Subsidieregelingen voor renovatie naar Nul op de Meter-woningen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Het RVO wil graag de subsidieregelingen, Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-subsidie) en Fond energiebesparing huursector (FEH-lening) opnieuw onder de aandacht brengen.

Bij het realiseren van een Nul op de Meter-woning (NOM-woning) krijgt de woning de kwaliteit, levensduur, eigentijdsheid en het comfort van een nieuwbouwwoning. Een ingreep naar NOM is financieel interessant als de levensduur van de woning zodanig verlengd wordt dat deze gelijk is aan de levensduur van een nieuwbouwwoning. Het aanbod aan de huurder is niet ‘slechts’ een Nul op de Meter-woning, maar een comfortabele en betaalbare woning – zo goed als nieuw – tegen dezelfde woonlasten.

Dit vraagt een flinke investering van een woningcorporatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft twee regelingen die interessant zijn wanneer een verhuurder een huurwoning zodanig renoveert dat het een Nul op de Meter-woning wordt.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-subsidie)

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en die de energieprestatie van de woningen verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de Energie-Index klasse die een huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt. Meer informatie treft u op www.rvo.nl/STEP.

Fonds energiebesparing huursector (FEH-lening)

Woningcorporaties en andere verhuurders die de energieprestatie van minimaal 5 huurwoningen flink verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor FEH, een lening met lage rente. De woningen moeten een bepaalde energieprestatie bereiken om in aanmerking te komen voor de lening. De lening is maximaal 25% van de te maken projectkosten, met een maximum van €15.000,- per huurwoning. Meer informatie treft u op www.rvo.nl/FEH.