⇦ Terug naar thema's

Financiering corporaties en EPV

Waarom dit thema

In 2050 moeten alle woningen in Nederland energieneutraal zijn. Daar zijn zo’n 3 miljoen huurwoningen bij. Dat stelt de woningcorporaties voor een enorme opgave. De afspraak is dat in 2020 de eerste 111.000 woningen volledig energieneutraal zijn. Daarna zal het proces alleen maar breder worden en versnellen.

Uit de business case van Stroomversnelling blijkt dat Nul op de Meter-renovaties zowel voor huurders/ bewoners als voor corporaties winst opleveren. De bewoner krijgt veel meer woonkwaliteit, terwijl zijn woonlasten gelijk blijven. En corporaties beschikken na renovatie over een comfortabele, duurzame, betaalbare woning die weer veertig jaar mee kan. Bepalend voor het succes van de businesscase is de energieprestatievergoeding (EPV). Per 1 september 2016 is de wet voor de energieprestatievergoeding (EPV) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat bouwers en corporaties de zekerheid hebben dat zij een sluitende business case hebben en dat de woningen beschikbaar blijven als sociale huurwoningen. En dat is een voorwaarde voor schaalvergroting van Nul op de Meter-renovaties.

Wat wil Stroomversnelling bereiken

Stroomversnelling wil bereiken dat alle woningcorporaties in het land renoveren naar Nul op de Meter als reële kans en uitdaging zien. Er is namelijk massa nodig om tot innovatie en industrialisatie te komen, en daardoor gaan de productiekosten van een verbouwing omlaag. Woningcorporaties blijken in de praktijk huiverig voor de kosten van een NOM-renovatie, uit angst dat die investering zich niet terugverdient of dat de financiële positie van de woningcorporatie wordt verzwakt, waardoor zij haar hele vastgoedportefeuille niet gezond kan maken en houden. Het tegendeel is echter het geval. Stroomversnelling kan woningcorporaties laten zien dat een investering in een NOM-renovatie een hoog rendement oplevert. Ten eerste doordat de levensduur van de woningen substantieel wordt verlengd en de kwaliteit substantieel wordt verbeterd, en ook doordat de corporaties een nieuwe kasstroom tot hun beschikking krijgen in de vorm van een energieprestatievergoeding (EPV). Bovendien levert een Nul op de Meter-renovatie tevreden huurders op. Hun woning blijft immers volhoudbaar betaalbaar.

Vanaf 1 september 2016 zijn corporaties wettelijk gerechtigd om de huurder van een NOM-woning een energieprestatievergoeding te vragen voor een gegarandeerde prestatie op energie en binnenklimaat van een woning. Er gelden wettelijke richtlijnen voor de vergoeding die met de huurder mag worden afgesproken. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe minder energie deze hoeft op te wekken, hoe hoger de energieprestatievergoeding mag zijn. Het maximumbedrag per vierkante meter (gebruikersoppervlakte) is in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld en bedraagt 1,40 euro per vierkante meter per maand voor de best geïsoleerde woning (niet gekoppeld aan een warmtenet). De Nul op de Meter-woningen die Stroomversnelling oplevert, vallen binnen deze categorie.

Hoe bereken je een Energieprestatievergoeding en Energiebundel

Corporaties vragen zich af hoe ze de Energieprestatievergoeding (EPV) en energiebundel voor hun bewoners kunnen bepalen en berekenen. Er zijn tot nu toe in de praktijk bij de verschillende Stroomversnellingspartijen verschillende afspraken gemaakt die variëren van alleen huurverhoging tot alleen EPV en allerlei combinaties daarbinnen. Door het in werking treden van de EPV wetgeving vanaf september 2016 kan nu echt officieel met de EPV worden gewerkt. Dit is een handreiking voor het inzetten van de EPV en de Energiebundel

Afnameovereenkomst

Stroomversnelling heeft voor NOM-woningen een energieprestatiegarantie vastgesteld op basis van een aantal kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), zoals energieverbruik, comfort, kwaliteit binnenklimaat en instandhouding. De woningcorporatie mag een energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurder in rekening brengen als minimaal aan de vastgestelde criteria is voldaan. De bouwer geeft deze garantie af voor 30 jaar. De criteria en prestaties zijn vastgelegd in de zogeheten afnameovereenkomst. Deze staat net als alle documenten rondom Nul op de meter woningen gebundeld op onze kennishub, Energielinq

Waar werkt Stroomversnelling nu aan

Stroomversnelling heeft bereikt dat woningcorporaties een energieprestatievergoeding aan hun huurders morgen vragen, als vergoeding voor het verbeteren en energieneutraal maken van hun woning. In plaats van energiekosten betaalt de huurder een energieprestatievergoeding, waardoor zijn woonlasten gelijk blijven of zelfs lager worden. Stroomversnelling biedt corporaties ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van (de eerste ervaringen met) de toepassing van de EPV. Daarnaast werkt Stroomversnelling aan verbetervoorstellen, zodat de regeling breder kan worden toegepast. Bijvoorbeeld ook voor de Nul op de Meter-renovatie van hoogbouwcomplexen in combinatie met een warmtenet, wat nu nog niet mogelijk is. Stroomversnelling wil dat iedere huurder een Nul op de Meter-upgrade moet kunnen krijgen, zonder stijging van woonlasten. Daarbij mag het niet uitmaken of iemand een grondgebonden woning heeft, in een gestapeld wooncomplex woont of gebruik maakt van een warmtenet. In alle gevallen zou dit via een EPV gerealiseerd moeten kunnen worden.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een gesprek over financiering van een NOM-woning voor particulieren en corporaties en over de EPV, neem dan contact op met Stroomversnelling-specialist Ivo Opstelten: i.opstelten@stroomversnelling.nl