Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De eerste Samenwerkdag van 2017

Verslag samenwerkdag 19 januari

De eerste samenwerkdag van 2017 vond plaats op het landgoed het Laer in Ommen. Dit is er gebeurd en besproken:

NOM Crashcourse

Het was een geslaagde sessie, er waren dit keer geen vragen vooraf. Dat is een unicum. Wel waren er prima discussies en mooie voorbeelden van hoe omgegaan wordt met bewoners. Bouwbedrijf Buursema bijvoorbeeld vertelde dat zij gelijk de geluidsoverlast, veroorzaakt door de hemelwaterafvoer aan de berging, hebben meegenomen in hun NOM-renovatie. Dit koste maar een paar tientjes meer en de bewoners zijn ermee geholpen. BGDD liet weten dat zij de balkons, die eerst niet teruggeplaatst zouden worden, toch hebben teruggeplaatst omdat bewoners dit belangrijk vinden

Samenwerken

Nul op de Meter concepten zijn nog volop in ontwikkeling. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen alle betrokken partijen, de belanghouders? Maurice Coen, Doris de Bruijn en Martin van Briemen organiseerden een workshop rond het thema samenwerken en doken samen met de deelnemers in het speelveld van belanghouders en hun belangen. We onderzochten wat een Nul op de Meter project echt anders maakt dan een traditionele renovatie en wat dit betekent voor de rollen van partijen die hieraan deelnemen. Eén belangrijke verandering is dat de rol van de corporatie verschuift van aanbesteden naar inkopen. En de bouwer gaat van aannemen naar ontwerpen van concepten en adviseren hierover. Hier komen andere competenties en een andere manier van samenwerken bij kijken. Daarna inventariseerden we welke belanghouders onderdeel uitmaken van een Nul op de Meter project en welke belangen zij mogelijk hebben. Het bewust vooraf met elkaar belangen in kaart brengen en naar elkaar luisteren, vergroot de kans op een succesvol project.

Langer Thuis

De Taskforce X-tender is tijdens de afgelopen sessie bezig geweest met het vastprikken van de prestaties die een “kale” X-Tender (aanbouw) moet leveren. Vervolgens is gekeken waar de modules slaapkamer, badkamer en keuken aan moeten voldoen.

Tot slot is besproken op welk vlak innovatie nodig is om de X-tender voor een aantrekkelijke prijs en snel leverbaar, in de markt te kunnen zetten. Zit dat bijvoorbeeld in het materiaalgebruik, de funderingsconstructie, de aansluiting op de hoofdwoning of het (productie)proces? Conclusie: met het optimaliseren van het huidige aanbod gaat dit niet lukken, er is voor elk van deze thema’s een flinke innovatieslag nodig. Tipje van de sluier: Rondom deze uitdaging zetten we binnenkort vanuit het OPZuid programma in samenwerking met o.a. Stadlander, een prijsvraag uit.

Hoogbouw

Aan de ontwikkeltafel Hoogbouw kwamen aanbieders en corporaties bijeen om inzicht te krijgen in isolatie-, opwek- en distributieoplossingen voor een vooraf opgestelde hoogbouw casus: een intervamflat met 10 woonlagen. De besproken onderwerpen hadden betrekking op de businesscase, de  technische oplossingen voor opwek en distributie, de juridische aspecten rondom (virtueel) salderen en de implicaties voor bewoners. Er zijn 4 consortia gevormd die aan de slag gaan met de onderstaande thema’s:

– Postcoderoos, salderen, mandelige toewijzing.

– Technische en economische oplossing voor distributie elektriciteit (DC of AC).

– Aanpassen EPV tabel voor hoogbouw.

– Sociale innovatie voor oplossingen culturele diversiteit in hoogbouw.

Verdieping Bouwvergunning in 1 week

Tijdens de verdieppingssessie werd inzicht gegeven met welke vergunningen je allemaal te maken kunt krijgen als woningen naar Nul op de Meter worden gerenoveerd. Vergunningenprocedures kunnen leiden tot vertraging in het bouwproces.  Zowel bouwers, woningbouwcorporaties en gemeenten hebben er baat bij dat de vergunningenprocedure zo eenvoudig en voorspelbaar mogelijk wordt ingericht. Stroomversnelling heeft veel geleerd van reeds uitgevoerde projecten. De ervaringen hebben ertoe geleid dat er voor verschillende vergunningenprocedures, processen zijn geoptimaliseerd door bijvoorbeeld het maken van nieuw beleid (waaronder de gedragscode natuurinclusief renoveren in het kader van de flora en fauna wetgeving) en het maken van procesafspraken met belangrijke stakeholders, zoals de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Deelnemers aan de workshop deelden praktijkervaringen en gaven input op de processen zoals die door de Stroomversnelling zijn ingericht. Er werd onder andere geadviseerd corporaties vroegtijdig te betrekken bij het toepassen van de gedragscode.

Hoe beter stakeholders zijn voorbereid op de verschillende vergunningprocedures en hoe eerder er in het proces tussen partijen onderling afspraken worden gemaakt, hoe eenvoudiger en voorspelbaarder het proces kan verlopen. Stroomversnelling geeft workshops (het liefst vroegtijdig) bij NOM-projecten waaraan zowel bouwer, gemeente als woningbouwcorporatie deelnemen. Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij: info@stroomversnelling.nl / philippart@squarewise.com.

Stroomversnelling is altijd op zoek naar praktijkervaringen in het kader van vergunningenprocedures – zowel positief als negatief. Deze kunnen worden gemaild naar Merel (philippart@squarewise.com)

Projectenparade

Arend Hoekstra van woningcorporatie Elkien vertelde over de samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma waarna Wietse de Vries en Geertje Stoker, beide werkzaam bij Dijkstra Draisma, hier een presentatie over gaven. Beiden gingen uitgebreid in op de vergaande manier van samenwerking tussen Elkien en Draisma.  Elkien volgt de lijn om vooral te regisseren en uitbesteden. Daarnaast zet Elkien in op innovaties en heeft veel interesse in concepten vanuit de markt. Dat leidde tot een intensieve samenwerking met ketenpartners. En het heeft er zelfs in geresulteerd dat medewerkers van Elkien zijn gaan werken bij Dijkstra Draisma, want zij hadden die capaciteit juist nodig. Visie, strategie en portefeuilleplan en de verhuur liggen nog bij Elkien, maar voor MJOB, voorbereiding, realisatie en beheer werken zij met hun partners. De insteek is dat dit leidt tot waarde-creatie voor de doelgroep. Een van de partijen waarmee Elkien is gaan werken, die ook lid is van Stroomversnelling, is Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Dijkstra Draisma krijgt geen bestek, maar een globaal programma van eisen en over en weer wordt intensief samengewerkt en wordt geïnvesteerd in het lerend vermogen. Door faalkostenreductie en werken met concepten beoogt Elkien lagere prijzen. Beide partijen zijn bijzonder gespitst op het halen van hoge klantwaardering. De cijfers worden gezien als een indicatie voor ontwikkelstappen bij een volgend project.

Ook wordt intensief samengewerkt in de communicatie met bewoners. Er worden enkele voorbeelden gegeven door Geertje hoe de bewoners geïnformeerd zijn, hoe snel is ingespeeld op specifieke wensen en hoe de wijk is voorbereid op elektrisch koken. Dat heeft tot een groot draagvlak geleid voor de hele ingreep en tot ‘gretige ogen’ bij omliggende blokken!

Vragenuurtje

Tijdens vragenuur schoof Michel Bakenmans van Thuisvester, innovatie en beheer Thuisvester aan bij Claudia Laumans om contracten te bespreken. Thuisvester gaat werken met partijen binnen Stroomversnelling Huur en wilde bespreken hoe hij de Afname-overeenkomst het beste in kan zetten. Michel Bakenmans heeft zich verdiept in contracten en ook input gegeven voor het net gepubliceerde format van de Afname-overeenkomst 2.0.

Crashcourse NOM Keur

Er waren 4 bedrijven aanwezig bij de sessie over het NOM Keur. Hierin is toegelicht wat NOM Keur is en vooral ook over hoe je het kan verkrijgen. Naar voren kwamen aandachtspunten over:

Wat is een concept en hoeverre is het wijzigen van een maatregel in een concept aanleiding voor het moeten aanvragen van een nieuw NOM Keur;
Welk proces doorloop je als aanvrager van het NOM Keur;

Enkele bedrijven gaan zich verder verdiepen in het aanvragen van NOM Keur op een door hun ontwikkeld concept. Zij zien ook dat woningbouwcorporaties hier vaker om vragen.

VerNOMen met warmtenetten

Jeroen Roos (adviseur warmtenetten voor Stroomversnelling) vertelde hoe het mogelijk kan zijn om woningen/woongebouwen te verNOMen met gebruik van een warmtenet. Ook ging hij in op de technische, financiële en juridische aspecten. Bij verNOMen met warmtenet is nog steeds een forse reductie van de warmtevraag nodig. Verder moet het huishoudelijk elektraverbruik op de woningen worden opgewekt. Elektrisch koken is verplicht en de woning moet woonlastenneutraal zijn (met een beperkte indexatie). De woning krijgt duurzame warmte uit nieuwe bronnen (of bestaande, duurzame restcapaciteit). Het gaat om investeringen van k€ 25 à k€ 50 (incl. BTW) waarvan de zgn. warmtebundel ca k€ 15 (25 jaar) uitmaakt. De warmtebundel geeft de huurder recht op ‘gratis’ duurzame warmte (de kosten incl. het vastrecht zijn door de corporatie voor lange tijd afgekocht). VerNOMen met een warmtenet kan pas gaan vliegen als de EPV-regelgeving hiervoor is aangepast en de warmtebedrijven een waterdichte boekhouding hebben op hun warmtenet. Meer info is te vinden in het rapport.

Warmteversnelling

Een interessante vraag of er dan wel een businesscase voor warmtebedrijven overblijft. Dit willen we gaan onderzoeken in een nieuw project: de Warmteversnelling. Net als bij de Stroomversnelling gaan ambitieuze partijen samenwerken, dit keer woningcorporaties, bouwbedrijven, warmtebedrijven en netwerkbedrijven. De focus zal vooral op hoogbouw liggen. Corporaties/bouwbedrijven zorgen voor NOM-geïsoleerd volume en de warmtebedrijven voor nieuw duurzaam warmte-aanbod. Volgende week volgt hier voor leden meer informatie over. Ook kun je contact opnemen met jeroen.roos@infinitus.nl /06-29077367.

Plenair

Tijdens het plenaire deel worden altijd de laatste ontwikkelingen gedeeld. Sjoerd Klein Velderman heeft gedeeld dat het NOM Keur ook geschikt is voor NOM Nieuwbouw. Meld je dus aan bij het NOM Keur als je een NOM Nieuwbouw concept wilt laten toetsen. En belangrijker nog als je als corporatie NOM Nieuwbouw projecten hebt vraag dan om het NOM Keur! Voor meer informatie neem gerust contact op met het NOM Nieuwbouw team nomkeur@stroomversnelling.nl

Eric Schellekens heeft zijn Toekomst Thuis concept toegelicht aan de leden. Dit is een concept dat hij samen met Van der Leij heeft ontwikkeld. Eric is deelnemer aan de Taskforce X-Tender. Voor meer informatie neem contact op met Eric via eric@alternu.nl.

Klaas Vegter heeft toegelicht waar we staan met de Taskforce Wamtenetten. Aansluiting op een warmtenet is een interessante optie voor de verduurzaming van woningen naar Nul op de Meter-niveau, in het bijzonder voor hoogbouw. Dit blijkt uit het eindrapport van het onderzoek dat Stroomversnelling dit jaar samen met woningcorporaties en warmtebedrijven heeft uitgevoerd. Komend jaar gaan we hier verder mee aan de slag.

Binnen de Stroomversnelling zijn twee nieuwe gezichten. Paul Zwetsloot is de nieuwe relatiemanager Netbeheerders en Marcel Elswijk is de projectleider Hoogbouw.

Olivier Lauteslager vertelt meer over het VVE programma. Samen met Stroomversnelling gaat gewerkt worden aan de innovaties voor VVE’s en de condities die met name op financieel vlak liggen. Komend jaar wordt er in diverse regio’s (Den Haag, Rotterdam en Gelderland) concrete VVE projecten gewerkt. Het VVE team zorgt voor deze begeleiding. Voor meer informatie bel Olivier Lauteslager olivier.lauteslager@platform31.nl

Jantien roept iedereen op om naar Energy-up te gaan op 3 februari a.s. Het is de afsluiting van het Energiesprongtijdperk. Er wordt teruggeblikt met geleerde lessen en vooral vooruitgekeken naar hoe de ambities naar een energieneutraal gebouwde omgeving gerealiseerd kunnen worden.

Afsluiting

De dag werd afgesloten met een korte terugblik op de verschillende sessies en wat dit heeft opgeleverd. De deelnemers zijn erg content met het delen van de ervaringen en het leren van elkaar. De vorm van de projecten parade in de middag werkt hier goed bij.  Verder zien we dat de ontwikkeltafels en taskforces stappen maken. Voor de deelnemers is dit fijn om te ervaren en het geeft energie om er harder aan te werken. De deelnemers keken terug op een geslaagde dag.

De volgende samenwerkdag is op 16 maart. Aanmelden doe je hier via de agenda of de mail die je hebt ontvangen.

 

Deel dit bericht via social media: