Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Regeerakkoord wil meters maken in de energietransitie

In het regeerakkoord van de coalitie VVD-CDA-D66-ChristenUnie staan veel maatregelen die het werk van (de leden van) Stroomversnelling direct raken. Vast staat dat het het ‘groenste regeerakkoord’ aller tijden is. Dat is een steun in de rug voor Stroomversnelling. Er ontstaan veel nieuwe uitdagingen en kansen. De energietransitie wordt serieus opgepakt en de daarvoor benodigde middelen worden vrijgemaakt (opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen een budget van bijna 4 miljard euro beschikbaar)

Het regeerakkoord wil de warmtebehoefte in de gebouwde omgeving sterk terugdringen en voor wat betreft de resterende warmtevraag vol inzetten op duurzame warmte. Het kabinet stelt daarvoor ook middelen ter beschikking. Nieuwbouwwoningen worden in principe niet meer op het aardgasnet aangesloten. En binnen vier jaar wil het kabinet 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Dat laatste als een stap naar een verduurzaming van 200.000 woningen per jaar. Nul-op-de-meter wordt dus de norm. Om dit te bereiken komen er innovatiegelden beschikbaar voor de bouwsector.

Om de corporatiesector een stimulans tot verduurzaming te bieden, komt er een korting van 100 miljoen euro op de Verhuurdersheffing. Dat is ronduit te mager. Voor particuliere woningeigenaren wordt de weg geopend naar object-gebonden financiering. Voor de particuliere woningeigenaar is dat een onmisbare optie die handelingsperspectief biedt in het meedoen met de transitieopgave. Daarnaast is het voor private investeerders, pensioenfondsen en banken maar ook voor de bouwsector een signaal dat ook de particuliere woningen op grote schaal naar nul-op-de-meter zullen gaan. De salderingsregeling zal na 2020 worden omgevormd naar een nieuwe regeling; dus van afschaffing is geen sprake.

Stroomversnelling is enthousiast over de komst van een klimaatwet met juridisch afdwingbare doelen die moeten borgen dat de in Parijs gemaakte afspraken ook nagekomen zullen worden. Dit zal hoe dan ook moeten leiden tot concrete maatregelen. Concrete megatonnen CO2 moeten immers leiden tot concrete maatregelen.

Veel nadruk komt te liggen op decentrale afspraken. Gemeenten moeten echt aan de bak. Dat past helemaal in de kansen die Stroomversnelling ziet om op lokaal niveau meters te maken.

De instrumenten ODE en SDE blijven en dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de inzet van geothermie als bron voor duurzame warmtenetten. In combinatie met vergaande energiebesparing kan dit in met name verstedelijkte gebieden een goede oplossing zijn waar Warmteversnelling, een samenwerkingsverband van warmtebedrijven, bouwers en corporaties, graag aan bijdraagt.

Naast de SDE komt er voor de periode van vier jaar een apart budget (300 miljoen euro) dat ingezet kan worden voor duurzaamheidsdoelen. Dat daarvan een relevant deel voor de gebouwde omgeving moet zijn lijkt Stroomversnelling evident, maar is nog niet veilig gesteld voor dat doel. Hier is dus nog huiswerk voor Stroomversnelling.

Er moet een nieuw energieakkoord tussen kabinet, werkgevers en milieuorganisaties komen. We hebben het dan over nieuwe afspraken over mobiliteit, landbouw en de bebouwde omgeving. Stroomversnelling moet in dat gesprek partner zijn. Verder zijn we ingenomen met de komst van een apart ministerie voor Klimaat en Energie. Dat ‘wonen’ en gebouwde omgeving bij BZK blijft zal afstemmingsproblemen kunnen geven.

Al met al kan Stroomversnelling uit de voeten met dit nieuwe ‘groene’ regeerakkoord. We gaan de  uitdaging aan om de genoemde aantallen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen te halen.

Heeft u vragen of reacties, neem dan contact op met onze bestuursvoorzitter en woordvoerder:

Leen van Dijke, telefoon:06-53777557 of lvdijke@stroomversnelling.nl

Deel dit bericht via social media: