Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update nationaal en Europees beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Energiewet aangenomen door Tweede Kamer
Begin juni heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid ingestemd met de Energiewet, die de bestaande Elektriciteits- en Gaswet vervangt. De Kamer stemde ook voor achttien amendementen die het wetsvoorstel op punten aanpassen. Er waren in totaal 24 amendementen en 14 moties ingediend.

Er zijn één amendement en twee moties aangenomen die relevant zijn in verband met het afschaffen van saldering:

– het amendement van Postma (NSC) dat stelt dat een redelijke vergoeding voor elektriciteit niet negatief mag zijn;
– de motie van Erkens (VVD) c.s. om na afbouwen van salderen direct te stoppen met het heffen van terugleverkosten door energieleveranciers;
– de motie van Beckerman (SP) over onderzoek naar hoe huurders met bestaande zonnepanelen beschermd kunnen worden tegen hogere prijzen dan ze zouden hebben zonder zonnepanelen.

Reflectie PBL op Hoofdlijnenakkoord
Op 12 juni publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving haar Reflectie op het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028. Waar het nieuwe kabinet zich op het standpunt stelt dat het alleen alternatief klimaatbeleid wil maken als de gestelde doelen buiten beeld raken, signaleert het PBL in de reflectie dat dit feitelijk nu al het geval is. De aangekondigde concrete maatregelen van het nieuwe kabinet, zoals “aanpassingen in de energiebelasting en accijnzen, het terugdraaien van de eerder aangekondigde verhoging van de CO2-heffing en het schrappen van de verplichting om vanaf 2026, bij de vervanging van een verwarmingsketel, een warmtepomp te installeren”, zullen het behalen van de doelen immers bemoeilijken.

Het PBL komt dan ook met het volgende advies: “Gegeven deze startpositie voor het nieuwe kabinet is de set aan voorgenomen maatregelen in het Hoofdlijnenakkoord per saldo waarschijnlijk onvoldoende om de in de Klimaatwet vastgelegde doelstelling van 55% reductie in 2030 te halen. […] Het is verstandig om nu reeds alternatief beleid voor te bereiden waarmee de doelen binnen bereik kunnen komen.”

Ten slotte kondigt het PBL aan dat de maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord, voor zover kwantificeerbaar, zullen worden doorgerekend in de Klimaat- en Energieverkenning 2024 die op 24 oktober aanstaande gepubliceerd wordt.

Deel dit bericht via social media: