Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De EPV 2.0 – Hoe staat het ervoor?

Het Ministerie van BZK en RVO werken momenteel aan de contouren van een nieuwe EPV-regeling. Zij doen dit samen met Stroomversnelling, Woonbond en Aedes. Het belangrijkste uitgangspunt voor BZK: de nieuwe EPV moet eenvoudiger en breder inzetbaar worden. Uiteindelijk bevordert dat de opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Tijdens de Stroomversnelling Samenwerkdag op 7 oktober was er ruim aandacht voor de doorontwikkeling van de EPV-regelgeving. Eveline Molier (BZK) en BZK-stagiaire Fiona Isoska gaven een presentatie die verduidelijkte hoe dit proces is opgezet en waar momenteel de grootste dilemma’s en uitdagingen zitten. Het was een interactieve sessie met veel ruimte voor discussie en het uitwisselen van praktijkervaringen en suggesties. Een vruchtbaar gesprek, tussen BZK en vertegenwoordigers van woningcorporaties, bouwers en de Woonbond.

Eveline Molier: “Ik ben blij dat ook de Woonbond vandaag aanwezig is, want zij gaven belangrijke, positieve feedback op de EPV. De Woonbond wil dat de essentie van de EPV behouden blijft, en dat is ook voor ons het uitgangspunt. We willen een langdurige kasstroom genereren voor corporaties. Daarnaast willen we de regeling ook vereenvoudigen en daardoor méér corporaties bereiken. Maar de EPV moet bijvoorbeeld ook beter worden afgestemd op de NTA8800. Verder hebben we te maken met het verdisconteren van de afbouw van de salderingsregeling.”

Meer flexibiliteit
“Ik hoor van diverse kanten het verzoek om in een nieuwe regeling alvast EPV te kunnen rekenen voor een volledige schilrenovatie, maar nog niet voor de installaties. Dat is wel spannend, want hoe ga je daar een bedrag aan koppelen? Zo zien we dat er allerlei partijen zijn die pleiten voor meer flexibiliteit. We bekijken bijvoorbeeld of de eis met betrekking tot opwekking kan worden versoepeld. De PV moet nu op het dak van het gebouw staan of in de muren zijn geïntegreerd, maar de opwek kan wellicht ook ergens anders op het perceel plaatsvinden.”

Duurzaam warmtenet en hoogbouw
Stroomversnelling voorzitter Leen van Dijke pleit ervoor om de EPV ook mogelijk te maken in combinatie met een duurzaam warmtenet: “Reken de duurzame bron dan toe aan de woningen waar je een Energieprestatievergoeding voor krijgt. Als de warmtevraag is teruggebracht naar de EPV-norm, zeg je vervolgens dat de bron niet op het dak hoeft te staan. Dit idee is tot nu toe niet opgenomen in de wetgeving, terwijl het in de toekomst kansrijk zou kunnen zijn als je duurzame bronnen wil stimuleren, gekoppeld aan een lage warmtevraag. Bij onze leden zitten partijen die daar graag voor zouden tekenen.”

Ivo Opstelten (Directeur Stroomversnelling): ”Ik zou ook een lans willen breken voor hoogbouw. Bijna twee derde van de corporatievoorraad is hoogbouw boven 4-5 woonlagen. Dus het zou handig zijn als de EPV voor meer dan de huidige één derde van het bezit beschikbaar is.”

Eveline Molier: “Duurzame warmtenetten zijn zeker interessant, meer hoogbouw integreren kan misschien ook, maar voor beide geldt: alleen als de regels niet te ver hoeven te worden opgerekt. Anders hebben we straks een beestje met vijf poten dat niet meer kan lopen. Het in stand houden en versimpelen van de EPV blijft het belangrijkste doel. De corporaties die kunnen en willen moeten er in ieder geval mee verder kunnen.”

Monitoring
Eveline Molier: “Wat betreft monitoring en de bijbehorende software geeft de Woonbond duidelijk aan dat het belangrijk is om installaties goed te monitoren. We bekijken wél of monitoring simpeler kan, maar dan op zo’n manier dat we waarborgen dat je er meer mee kan dan alleen de afrekening. Je wil ook kunnen beoordelen of de spullen goed blijven werken, en monitoring is bovendien goed voor het vertrouwen in het hele proces.”

Ivo Opstelten: “Het wordt door onze leden nog wel eens als een dubbele last gevoeld om én een zwaar opleverdossier én volledige monitoring te moeten aanleveren, terwijl je aan alleen de monitoringresultaten al kunt aflezen of een gebouw nul-op-de-meter is.”

Implementation gap

Eveline Molier: “Het gebrek aan implementatie lijkt deels een gevolg te zijn van een gebrek aan flankerend beleid en ondersteuning voor bouwers en woningcorporaties. We mogen deze partijen dus niet zomaar het juridische bos insturen.” Leen van Dijke merkt op dat de administratieve systemen van corporaties niet zonder meer geschikt zijn voor de EPV, wat leidt tot relatief kostbaar maatwerk terwijl je liever zou zien dat software-leveranciers standaard een EPV-module meeleveren.

Oproep: geef feedback
Ivo Opstelten sluit de sessie af met een oproep aan de Stroomversnelling-leden: “Hebben jullie nog meer issues, of andere zaken die je graag ingebracht wil hebben in het proces, mail ze naar mij. Ik neem ze mee in onze overleggen met BZK.”

Mail je ideeën en suggesties m.b.t. de doorontwikkeling van de EPV naar iopstelten@stroomversnelling.nl

Deel dit bericht via social media: