Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Green Deal aardgasvrije wijken eerste concrete stap na Energieagenda

Vandaag ondertekent minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede ondertekend wordt door minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waar
in het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.
De partijen die de Green Deal ondertekenen worden Green deal aardgasvrije wijkendaarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal. Stroomversnelling is een van deze partners.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen,gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”  De minister vervolgt: “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

NOM-woningen, een solide oplossing in vernieuwende wijken

Stroomversnelling ziet de Green Deal aardgasvrije wijken als kans om gemeenten te helpen bij het maken van keuzes voor deze wijken. Een deel van deze woningen zou gerenoveerd kunnen worden naar een NOM-woning. De stap naar aardgasvrije wijken vraagt om een nieuwe aanpak. Bouwers, woningcorporaties, netbeheerders, gemeenten en andere organisaties verenigd in Stroomversnelling, bedachten hier een oplossing voor: renoveren naar Nul Stroomversnelling partner Green Dealop de Meter met het geld van de oude energierekening. Nul op de Meter (NOM) betekent dat een woning na de make-over evenveel (of meer) energie opwekt als nodig is voor het huis en huishouden, zonder gebruik van aardgas, maar wel mooier en meer
comfortabel. Begin 2017 telde Nederland al meer dan 1.100 woningen die een make-over naar Nul op de Meter kregen. De verschillende leden van Stroomversnelling, waaronder de netbeheerders en een zevental gemeenten, hebben inmiddels al veel kennis opgedaan met het renoveren naar NOM-woningen zonder aardgas. Als partner van de Green Deal wil Stroomversnelling de gemeenten die nu aan de slag willen met aardgasvrije wijken ondersteunen door kennis, verbinding, samenwerking, innovatie en begeleiding te bieden.

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de vandaag getekende overeenkomst. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

 

Deel dit bericht via social media: