Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

PvdA stelt kritische vragen aan minister over voorstel EPV-verruiming

PvdA-lid Albert de Vries heeft kritische vragen gesteld aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het uitbreiden van de Energieprestatievergoeding (EPV) met aardgas. Gisteren verscheen op de website van de overheid een aankondiging over het in werking treden van de EPV. In dit bericht werd ook het overwegen van een verruiming van de EPV-wetgeving naar woningen die nog wel aangesloten zijn op aardgas aangehaald.

“Binnenkort zal de energieprestatievergoeding ook mogelijk worden voor zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat het huis zo veel duurzame energie opwekt dat er elektriciteit terug gaat naar het net. Op die manier wordt het verbruik van aardgas dan gecompenseerd. Hierover loopt tot 11 september een openbare internetconsultatie.”

Verruiming van de EPV zou betekenen dat woningen met een gasaansluiting ook recht hebben op het innen van een Energieprestatievergoeding.

Als dit artikel wordt opgenomen in de AMVB ondermijnt dit het initiatief van Stroomversnelling om grootschalig sociale huurwoningen met hernieuwbare energie tot Nul op de Meter woningen te renoveren. Stroomversnelling is hier absoluut op tegen.

Albert de Vries (PvdA) stelde schriftelijk de volgende vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het aanmerken van woningen met een aardgasaansluiting als Nul op de Meter woning:

  1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van uw voornemen om ook woningen met een aardgasaansluiting te kunnen erkennen als nul-op-de-meter woning en welk traject moet hiervoor nog gevolgd worden? Welke positie heeft de Tweede Kamer hier nog in?
  1. Waarom maakt u de keuze om ook woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning te erkennen?
  1. Hoe verhoudt het toestaan van een gasaansluiting zich tot de afspraken in Deal Stroomversnelling Huurwoningen en de Wet Energieprestatievergoeding, waarin beoogd wordt de volledige energiebehoefte op duurzame wijze op te wekken en niet om gebruik van fossiele brandstoffen te compenseren met extra opwekking van duurzame energie?
  1. Deelt u mijn observatie dat de ontwikkeling van nul-op-de-meter woningen gericht is op kant en klare systemen waarbij de volledige energievraag door middel van duurzaam opgewekte elektriciteit afgedekt wordt? Zo nee, welke andere ontwikkelingen ziet u dan die u hiermee wilt faciliteren?
  1. Wat voor extra belasting van het elektriciteitsnetwerk wordt er veroorzaakt doordat er gas gebruikt blijft worden, dat door de duurzame opwekking van elektriciteit op de woning gecompenseerd moet worden?
  2. Welke investeringen vragen nul-op-de-meter woningen met aardgas van de netwerkbedrijven? Vindt u het aanvaardbaar dat de kosten van deze vorm van verduurzaming afgewenteld worden op de maatschappij? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe gaat u dit voorkomen?
  1. Deelt u de mening dat het waarschijnlijk is dat woningen in het kader van de energietransitie in de toekomst geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dan ook niet de ontwikkeling van de hierbij behorende technologieën heel gericht gestimuleerd moeten worden nu in de praktijk blijkt dat dit technologisch haalbaar is?
  2. Ziet u het risico dat u door het toestaan van het gebruik van aardgas in nul-op-de-meter woningen de innovatie die net op gang is gekomen weer afremt, waardoor woningen voor lange tijd afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de energietransitie en de daarbij horende innovatie optimaal te ondersteunen?

 

Deel dit bericht via social media: