Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag 11 mei

Op 11 mei verzamelden zich oude en nieuwe leden in het Huis in Utrecht. De laatste Nul op de Meter ontwikkelingen werden gedeeld, er werd samengewerkt en kennis uitgewisseld. Dit is er gebeurd en besproken:

Plenair

Tijdens de plenaire bijeenkomst zijn twee nieuwe leden geïntroduceerd; het Finse Nuuka dat slimme software voor gebouwen maakt en vastgoedonderhoudsbedrijf MainPlus. Zie de websites voor meer informatie. Ook hebben we weer updates gekregen over de conditionering waar Stroomversnelling aan werkt. Klaas Vegter lichtte de laatste stand van zaken toe met betrekking tot financiering voor particulieren en de taskforce Warmteversnelling. Voor deze taskforce zijn we op zoek partijen die een bijdrage willen leveren.

Verder werd meegedeeld dat de afnameovereenkomst NOM nieuwbouw gereed is en gebruikt kan worden. Het is een raamwerk dat we op basis van de leden die hier gebruik van maken verder gaan aanscherpen. Voor meer informatie neem je contact op met je relatiemanager.

En er was goed nieuws uit Apeldoorn: Theo van Es, van de gemeente Apeldoorn, laat weten dat de VvE Lindehoven op een speciaal ingelaste Leden Vergadering met ruim 98% van de aanwezigen instemden met het renovatie-aanbod van Coöperatie BENG Nederland. Aan dit besluit ging een zorgvuldige voorbereiding van alle partijen vooraf. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de 2,5 jaar voorbereiding van het renovatietraject. Nu zorgen dat een 30-jarige financiering tegen acceptabele voorwaarden voor de VvE en bewoner wordt gevonden. Een spannende volgende fase. Voor meer informatie: Theo van Es, t.vanes@apeldoorn.nl of Olivier Lauteslager, olauteslager@stroomversnelling.nl.

Ontwikkeltafel netbeheersing

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Vincent Dekker van Alliander de meetdata van hun Nul op de Meter project in Presikhaaf, Arnhem. Uit de data blijkt dat na de NOM-renovatie sprake is van een 5 keer zo hoge belasting van het elektriciteitsnet. Netverzwaring is bij een dergelijk project dus noodzakelijk. Er zijn echter ook verbeterpunten mogelijk in het concept want hoe beïnvloeden bijvoorbeeld “the next generation” NOM-concepten en het slim regelen van de installatie, de netbelasting? En wat kan opslag van energie in de woning betekenen voor de netbelasting? Het zijn de vragen waar we ons tijdens de volgende ontwikkeltafelbijeenkomst op 6 juli, over buigen.

Reality Game

In de ochtend hebben deelnemers de Reality Game gespeeld, deze is ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit en Energiesprong. In de Reality Game staat de complexe dynamiek van het (samenwerk)proces bij het verduurzamen van de bestaande woningbouw met hoge ambities (NOM) centraal. In een spelsituatie, gebaseerd op de praktijk, ervoeren deelnemers levensechte dilemma’s en leerden ze het proces te begrijpen vanuit verschillende kanten en te zoeken naar de fusie van belangen.

Vanwege de grote belangstelling werd in twee groepen gespeeld waardoor ook de mogelijk verschillende aanpak van de samenwerking duidelijk naar voren kwam. De deelnemers reageerden enthousiast en gaven aan dat het spelen van de Reality Game, eyeopeners en aandachtspunten liet zien voor de dagelijkse praktijk.

Verder bleek bij een van de groepen goed welke rol de gemeente kan vervullen in een dergelijk (samenwerk)proces. De gemeente kan fungeren als mediator in het gesprek tussen corporatie, bewoners en aanbieders. Tot slot gaven een aantal deelnemers als tip mee om de game te spelen bij de start van een project. “Het is niet alleen een leerzame ervaring voor jezelf maar het werkt ook meteen als teambuilding met de projectpartners,” aldus een deelnemer.

Taskforce Monitoring

Binnen de Taskforce Monitoring wordt gewerkt aan de requirements voor een integrale plug & play monitoringscomponent. Afgelopen periode is vanuit dit doel een aantal thema’s in klein comité behandeld. De thema´s zijn: sensoren, functionele wensen van bouwers, corporaties en bewoners en privacy & security. Tijdens de afgelopen samenwerkdag werden de (tussentijdse) resultaten van deze verschillende sessies uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Wat nog rest zijn afspraken over de technische architectuur waarmee de monitoringscomponent met diverse applicaties en dashboards kan communiceren.

Volgende keer: De conceptversie van de samengevoegde requirements wordt gepresenteerd en de leden van de Taskforce krijgen de gelegenheid hierop te reageren.

NOM nieuwbouw: aanbieders en netbeheerders

In november 2016 is een duidelijke oproep gedaan vanuit de bouwers naar de netbeheerders: wij willen een soepel proces voor nieuwbouw. Het vervolg van deze oproep was een sessie tijdens de samenwerkdag speciaal voor netbeheerders en bouwers. Rik van Dieren (Heembouw) heeft het voortouw genomen en legde aan de hand van een presentatie uit, wat de toegevoegde waarde is van zowel optimalisatie in samenwerking en afstemming, en ontwikkeling van het product.
Aanbieders vragen om een eenduidige aanpak waarbij de nuts (dus niet alleen elektriciteit maar ook water, CAI, telecom en riolering) in één aanvraag opgepakt kan worden.

Aanbieders vragen ook om inzage in de doorloop van het proces (hoe staat het met de aanvraag) en doen een suggestie voor een systeem waarmee dit mogelijk zou moeten zijn.
Vervolgens heeft Warmold ten Zijnthoff van Stedin een presentatie gegeven om de gang van zaken toe te lichten.  Warmold erkent dat het proces om een nieuwe aansluiting aan te vragen, complex is. Aansluitingen.nl is de ingang waarbij dit gedaan kan worden maar dit systeem biedt beperkt inzage en legt de aanvraag door naar de betreffende netbeheerder.

Die moet vervolgens de aanvraag in behandeling nemen. Wanneer er meerdere aanvragen zijn (elektriciteit en water bij voorbeeld) dan zullen beide betrokken bedrijven de aanvragen behandelen. Er zijn verschillende combi processen bij nieuwbouw maar dit biedt geen landelijke dekking. Warmold geeft aan dat de vraag helder is en dat hij gaat kijken wat hieraan gedaan kan worden. Uiteraard is het een taai proces, maar door te blijven agenderen, hopen de heren op vooruitgang.

En er is een doorbraak te melden: inmiddels kan Zuid Nederland ook gebruik maken van de diensten van aansluitingen.nl

Gebouwgebonden financiering

De leden zijn tijdens de samenwerkdag bijgepraat over ontwikkelingen rondom gebouwgebonden financiering. Zo is er een werkgroep ‘energiebesparende woondiensten’ gestart door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook is een voorstel van Stroomversnelling voor een gebouwgebonden oplossing, in ontwikkeling. Dit wordt ingebracht in de werkgroep. De ambitie is om met deze oplossing te gaan experimenteren

Verder zijn een aantal cases en andere oplossingsrichtingen besproken. Er werd gesuggereerd dat er wellicht ook naar wijkconstructies gekeken kan worden, waarbij op grotere schaal gefinancierd wordt. Daarmee wordt het risico gespreid. Het is wel de vraag of en hoe, individuele beslissingen worden genomen.

Tevens werd aangegeven dat ook NOM-nieuwbouw gebaat is bij een gebouwgebonden financieringsconstructie. Daarmee kunnen de NOM-woningprijzen gelijk of lager zijn dan niet-NOM-woningen. Hierdoor zullen ontwikkelaars en kopers sneller kiezen voor NOM. De aanwezigen stelde vast dat het waardevol is te kunnen experimenteren met verschillende typen oplossingen. Er is daarom afgesproken dat leden casussen aanleveren die de noodzaak van dit type oplossingen illustreren, Stroomversnelling kan deze casussen vervolgens inbrengen in de werkgroep.

Ook is aangegeven dat we zo snel mogelijk in de praktijk willen gaan experimenteren. Suggesties voor mogelijke experimentlocaties zijn altijd welkom. Voor meer informatie: jschorel@stroomversnelling.nl

Taskforce NOM Keur

Tijdens deze bijeenkomst is voornamelijk een terugkoppeling gegeven over de verschillende Taskforces. Zo heeft de Taskforce Qv10 een interpretatiedocument opgesteld en voorgelegd aan de ISSO commissie en heeft de Taskforce nieuwbouw de maatlat aangepast opdat ook nieuwbouwproposities het NOM Keur kunnen aanvragen. Inmiddels is het eerste NOM Keur voor een nieuwbouwpropositie afgegeven. De komende periode is een Taskforce actief met het maken van een uniforme uitvraag en zal NOM Keur Koop verder uitgewerkt worden. Als laatste is een update gegeven over de ontwikkeling met SWK Garantie- en waarborgregeling, die is een (aantrekkelijke) prestatiegarantie verzekering aan het ontwikkelen voor NOM Keur houders.

Matchmaking

Het proces van matchmaking is een cruciaal element dat anders verloopt dan de bouw traditioneel gewend is. In plaats van een opdrachtgever die een uitvraag uitwerkt en vervolgens opzoek gaat naar de beste (goedkoopste) bouwer, is het proces nu als volgt: aanbieders ontwikkelen concepten op basis van hun kennis van de klant, terwijl opdrachtgevers meer moeten loslaten. Een nieuwe vorm van omgaan met elkaar waar we vanuit Stroomversnelling bij iedere stap ondersteunen met kennis en advies. We startten de sessie met een korte oefening ‘bakkers en jarigen’, waardoor de deelnemers razendsnel in de gaten krijgen hoe belangrijk het is de klantvraag te achterhalen. Vervolgens presenteerde Jantien van den Berg het aanbod van Stroomversnelling, waarna Serena Scholte in gesprek ging met Jan Willem Sloof van Renolution. Hoe doet hij dat, match maken? Hij vertelt dat hij bewust is van profilering: “Ik ben geen bouwer, zo moet je me niet noemen.” Dat wekt de interesse van opdrachtgevers. Daarnaast is zijn aanpak baanbrekend op de bouwplaats en werft hij met goede resultaten nieuwe opdrachten. Het NOM Keur helpt daar ook bij. “Je bouwt een naam op. Over vijf jaar ben ik marktleider.” Hoe hij klanten beter leert kennen? Investeren in klantrelaties opbouwen. Op dit moment bellen zijn collega’s met alle corporaties in Nederland om aan tafel te komen. Het werkt: Jan Willem komt aan tafel en de eerste stap is gezet. We besluiten de sessie met de conclusie dat vanuit Stroomversnelling matchmaking de komende bijeenkomsten op de agenda blijft.

Nieuwbouwsessie

Er is toenemende aandacht voor NOM nieuwbouw onder de leden. Tijdens de samenwerkdag stonden we stil bij het ophalen van dilemma’s, specifiek gericht op de nieuwbouw. De aftrap werd gedaan door TBI Woonlab, die hun concept aan de zaal pitchten. Vervolgens werd de zaal uitgedaagd vragen te beantwoorden van woningcorporatie Elan Wonen. Aan de orde kwam: hoe om te gaan met particulieren en hun specifieke wensen, BENG normering en verdeling van de kavels, wat zijn financieringsopties voor kopers? Serena Scholte kondigde aan dat de nieuwbouw afnameovereenkomst binnenkort op Energielinq.nl komt. Alle leden die ervaring opdoen met dit contract, worden opgeroepen hun ervaringen te delen.

 

Deel dit bericht via social media: