Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling Samenwerkdag 7 april 2016

De Samenwerkdag van de Stroomversnelling is een dynamische dag van bijeenkomsten, afspraken en mensen. Er is elke keer een crash course voor mensen die recent zijn aangesloten. Maar ook voor ervaren NOM-leden is er een ontwikkeltafel om Nul op de Meter verder op te schalen. Tussendoor, een gezamenlijke lunch en pitches om iedereen de kans te geven elkaar te ontmoeten en op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.  De volgende samenwerkdag is 10 mei op Landgoed Ulvenhart in Ulvenhout.

24697076669_e42063f7be_z

Hieronder een uitgebreid verslag van de samenwerkdag of bekijk deze in pdf.

Crash Course Nul op de Meter

Bij de Crashcourse Nul op de Meter worden mensen die (relatief) recent in dit onderwerp zijn gedoken in twee uur op de hoogte gebracht. Dit staat elke Samenwerkdag op de agenda.

De deelnemers stelden de volgende aanvullende vragen:

 • Hoe verhoudt wooncomfort zich tot Nul op de Meter?
 • Wat zijn de verschillen tussen Nul op de Meter, Urgenda- en andere concepten?
 • Hoe kan een gemeente subsidie-aanvragen beoordelen als Nul op de Meter een subsidievoorwaarde is?
 • Hoe krijgen we de grote massa aan bewoners en corporaties mee?
 • Er is een ambitie neergelegd om voor 60.000 euro een woning te renoveren. Wat krijg je hiervoor?
 • Is een gebouwgebonden lening aftrekbaar voor de woningeigenaar?

Vraag-aanbod Proces

De opzet van deze sessie was om onafhankelijk van een concrete uitvraag wensen te verkennen die het matchingsproces kunnen versnellen. Wat opviel is dat corporaties vooral productinformatie willen: welke producten van welke aanbieders zijn er en wat kosten ze? Bouwpartijen hadden met name proceswensen: vereenvoudiging van het proces, meer context-informatie en gelegenheid tot enige dialoog. De corporaties hadden daarnaast behoefte aan meer inzicht in de ontwikkeling van het Nul op de Meter product. De aanbieders gaven inzicht in wat daar bij komt kijken, waaronder wat een dergelijk lange garantietermijn doet met de manier van werken en met de relatie met toeleveranciers.
De aanbieders lieten de corporaties weten graag in stappen ervaring op te willen doen, niet met het bouwen an sich, maar wel met de bijzondere aspecten van Nul op de Meter zoals we dat met de Vereniging ontwikkelen. Er is afgesproken dat we op twee punten gezamenlijk ‘doorontwikkelen’, namelijk afspraken over wat een standaardprijs zou moeten omvatten (en hoe opties geprijsd worden) en afspraken hoe een uitvraag-document gestandaardiseerd kan worden.

Conceptontwikkeling

Aan aanbieders en toeleveranciers was vooraf gevraagd welke thema’s belangrijk waren. Ter plekke werd besloten om met name op het onderwerp Hoogbouw in te gaan. Hiervoor was vooraf een notitie rondgestuurd onder alle deelnemers. Leonie van der Steen trapte af door duidelijk te maken dat er zeker in de Utrecht-regio expliciete vraag bestaat naar oplossingen voor hoogbouw. Ook in de planning van Stroomversnelling Huur breekt nu het moment aan om echt aanbod te ontwikkelen voor hoogbouw. De vraag aan de aanwezigen was of een industriële productie van basiselementen voor een hoogbouw-oplossing een zinvol perspectief is. Het gesprek dat ontstond gaf een interessante blik op wat er komt kijken bij industriële productie en waarom en hoe dat een zinvolle bijdrage kan leveren aan de groei van Nul op de Meter. Enkele partijen werken met Sjoerd Klijn Velderman een aanpak uit, waarna dit met alle aanwezigen wordt gedeeld en besproken wordt met TKI Urban Energy. Wordt vervolgd!

Dit gesprek werd voorafgegaan door een kort ervaringsverhaal van Elbert Stoffer van Itho Daalderop over het co-development traject met bouwbedrijf Van der Leij. Hij benadrukte de noodzaak dat er over en weer vertrouwen is in de manier van elkaar benaderen. Hoewel de belangen van een toeleverancier en een bouwpartij verschillen, was het een win/win samenwerking waarin beide ontwikkelteams samen hebben gewerkt aan een geïntegreerde oplossing.

Corporatie-overleg

Tijdens dit corporatie-overleg staat kennisuitwisseling tussen collega’s voorop. Gespreksonderwerpen waren:

 • De verwachtingen tussen aanbieders en corporaties liggen vaak ver uit elkaar. Aanbieders geven aan dat het aanbod beschouwd moet worden als een pilot. Corporaties willen een keuze kunnen maken uit (bestaande) concepten.
 • Er zijn volgens de corporaties verwachtingen gewekt dat er volop bewezen concepten zijn, de antwoorden van de aanwezige aanbieders spreken dit tegen.
 • Men wil ook leren van aanbieders én corporaties die al wel Nul op de Meter woningen hebben gerealiseerd.
 • De bedrijfswaardemethodiek voor de berekening van investeringsruimte is een goede stap, maar moet worden aangevuld met een marktewaardemethodiek.

Ontwikkeltafel Nul op de Meter Keur

De Ontwikkeltafel Nul op de Meter Keur is bevolkt door mensen die concreet, en vaak al jaren, actief zijn met Nul op de Meter renovaties. Het doel van de ontwikkeltafel is om samen vorm te geven aan het Nul op de Meter Keur, wat straks bepaalt wanneer een woning gecertificeerd Nul op de Meter is.

Gespreksonderwerpen op 7 april:

 • NOM Keur op Ontwerp: Op Building Holland vorige week is versie 0.1 van het NOM Keur op Ontwerp gelanceerd, tegelijk met de presentatie van een aantal bouwers dat daar aan voldoet. Daar zijn veel positieve geluiden op gehoord. Het is nog niet voor iedereen in de markt duidelijk dat het NOM Keur gaat bestaan uit drie onderdelen en dat een Keur op Ontwerp slechts één van die onderdelen is. Dat wordt meegenomen in de volgende versie.
 • NOM Keur op Toepassing: De volgende fase is het ontwikkelen van het NOM Keur op Toepassing, kort gezegd borging van de kwaliteit van proces en product tijdens de realisatie van de Nul op de Meter woning. Komende week wordt hier een startdocument voor rondgestuurd.
 • Taskforce Review: In het begin willen we zoveel mogelijk leren van de bewoners. Maar welke methode kiezen we daarvoor? Een lichte rating-methode (bijvoorbeeld één tot vijf sterren) voldoet daarom niet in deze fase. Woonbond doet mee bij het zoeken naar een goede methode.

Ontwikkeltafel Monitoring

De Ontwikkeltafel Monitoring is bevolkt door mensen die concreet, en vaak al jaren, actief zijn met Nul op de Meter renovaties. Het doel van de ontwikkeltafel is om te bepalen hoe we bij de Stroomversnelling omgaan met monitoring en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan: wat moet er gemonitord worden om de prestaties te kunnen garanderen? Wat betekent dat voor apparatuur en afspraken? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoen aan wet- en regelgeving omtrent privacy?

Gespreksonderwerpen op 7 april:

 • Wetgeving Energieprestatievergoeding (EPV): De wetgeving is door de Tweede Kamer en gaat nu naar de Eerste Kamer. De bij die wetgeving horende AMvB is recentelijk in de Tweede Kamer behandeld en daar is een flink aantal vragen op gekomen, hoewel weinig nieuwe. Daar heeft de Stroomversnelling op gereageerd. De verwachting is dat de AMvB snel op de agenda van de Tweede Kamer wordt gezet.
 • Taskforce Data Veiligheid & Privacy: Op de eerste taskforce-bijeenkomst is gemodelleerd wie welke gegevens beheert, welke gegevens van A naar B gaan en welke overeenkomsten de gegevensoverdracht tussen partijen A en B moet beschrijven. Na nog twee bijeenkomsten de komende weken wordt een pakket van documenten naar de Ontwikkeltafel gestuurd ter bespreking.
 • Taskforce Meetsystemen: De meetsystemen van de vier oorspronkelijke Stroomversnelling-bouwers zijn verzameld. Volgende week wordt een analyse hiervan rondgestuurd.

Pitch Nul op de Meter & Langer Thuis

Niet voor alle huishoudens is een Nul op de Meter renovatie genoeg. Er is in 2021 een verwacht tekort van 370.000 geschikte woningen voor mensen met fysieke beperkingen. Die mensen willen en kunnen niet allemaal in een verzorgingshuis wonen en gaan dus langer thuis wonen.

Stroomversnelling/Platform31 doet onderzoek naar en experimenteert met het combineren van Nul op de Meter met Langer Thuis oplossingen. Door tijdens de Nul op de Meter renovatie een beperkt aantal maatregelen mee te nemen tegen slechts geringe meerkosten, is de woning geschikt (te maken) voor Langer Thuis. Maar ook ingrijpender proposities zoals een aanbouw of woningsplitsing zijn onderdeel van het experiment. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd, maar Stroomversnelling/Platform31 is nog op zoek naar nieuwe experimentpartners.

Zit u in uw maag met hoe uw woningvoorraad geschikt te maken voor Langer Thuis? Heeft u een oplossing voor hoe woningen geschikt te maken voor Langer Thuis? Of denkt u simpelweg dat een Nul op de Meter renovatie plus aanbouw een interessanter woonaanbod is voor uw huurders? Meld u dan bij Rens Verbruggen (rens.verbruggen@platform31.nl).

Pitch Nul op de Meter & Ruimtelijke Kwaliteit

Nul op de Meter steekt in eerste instantie in op een vernieuwend business model en een vernieuwende techniek. Nu echter steeds meer woningen naar Nul op de Meter gerenoveerd worden, gaat de rol van die woningen in de omgeving ook een grotere rol spelen. Vindt men de woningen aantrekkelijk? Is Welstand positief? Kunnen de woningen een rol spelen als het gaat om klimaatadaptatie in de wijk (bijv. hemelwateropvang, hittestress, slappe bodems, decentrale verwerking van grijs water)? Om mensen – zowel huurders, kopers als gemeenten – enthousiast te maken moeten we hier meer aandacht aan schenken. Zowel architecten als Welstand kunnen daarbij een constructieve rol spelen, als hen die wordt aangeboden.

Het roept wel aanvullende uitdagingen op. Hoe kunnen concepten zowel industrieel vervaardigd worden tegen lage kosten, als divers en van hoge estethische kwaliteit zijn? En ook: hoe verbinden we gemeentelijk beleid en de bijbehorende geldstromen rondom klimaatadaptatie aan individuele projecten en woningen? Het Kennisplatform Ruimtelijke Kwaliteit gaat deze partijen bij elkaar brengen, om te beginnen in en rondom Groningen in verband met de aardbevings-aanpak.

Stroomversnelling zoekt partners om verder te kunnen experimenteren met Nul op de Meter oplossingen die op wijkniveau meerwaarde bieden. Is dit voor u interessant? Meld u bij Klaas Vegter (vegter@squarewise.com).

Bewoners in NOM innovatie (CRASH COURSE)

Wat betekent dat, de ‘bewoner centraal zetten’? Er wordt veel over gesproken, maar het gaat erom het in praktijk te brengen. Middels cases wordt dit elke Samenwerkdag onderzocht. Het doel is om de bewonerservaring te verbeteren. Deze keer besproken:

 • Hoe maak je het eerste contact? Hier gaat het de volgende keer uitgebreider over.
 • Hoe leg je de Energieprestatievergoeding en deenergiebundel goed uit?
 • Wat hebben we al geleerd uit de Stroomversnelling?
 • Welke overlast is er voor bewoner tijdens de bouw?
 • Wat kunnen we met gedragswetenschappen?
 • Wat zou je echt willen weten voordat je naar bewoners gaat?

Marktplaats

Elke Samenwerkdag is er ruimte voor oproepen van mensen die samenwerking zoeken. Deze keer:

 • Schouten Techniek werkt met Ballast Nedam samen aan een installatie-oplossing voor Nul op de Meter en is op zoek naar nieuwe (aanvullende) samenwerkingen voor hun ‘Energy Comfort Skid’.

Voor meer infomatie:

Deel dit bericht via social media: