Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update Europees en nationaal beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken
In 2022 is het Programma Aardgasvrije Wijken geëvalueerd door KWINK Groep en Rebel. Het programma als geheel en de drie sporen, te weten de proeftuinen, het Kennis- en Leerprogramma (KLP) en het beleidsspoor worden apart onder de loep genomen. De evaluatie is positief in die zin dat het programma de beoogde effecten behaalt en daarin doeltreffend en doelmatig is.

Bij die positieve conclusie moet wel worden aangetekend dat het doel van het PAW gedurende de rit is aangepast. Het in eerste instantie gestelde kwantitatieve doel van vijftigduizend verduurzaamde woningen is losgelaten, nadat de Algemene Rekenkamer hier in 2020 zeer kritisch over oordeelde. Vanaf dat moment werd het leerdoel de belangrijkste pijler van het programma.
Kijkend naar de kwantitatieve opgave constateren de auteurs van het rapport een aantal belangrijke aandachtspunten met het oog op de gewenste opschaling, bijvoorbeeld op het gebied van de benodigde beleidsaanpassingen:

“Er bestaat onduidelijkheid en onbegrip vanuit met name gemeenten over het, in hun ogen, trage verloop van de gewenste beleidsaanpassingen. Institutionele knelpunten laten zich niet snel oplossen, dat vergt politieke besluitvorming en wetgevingstrajecten die via de Eerste en Tweede Kamer moet verlopen. Om de wijkgerichte aanpak te kunnen opschalen is het volgens gemeenten essentieel dat deze hardnekkige knelpunten worden weggenomen. Programmapartners merken op dat het PAW op dit gebied vooral een signalerende rol heeft.”

De auteurs noemen meer randvoorwaardelijke punten die opschaling in de weg zitten, zoals onduidelijkheid over de Wet Collectieve Warmtevoorziening, de wens van gemeentebestuurders dat energielasten gelijk blijven, de overspannen arbeidsmarkt die leidt tot capaciteitsgebrek bij zowel gemeenten als uitvoerende partijen, en onduidelijkheid over de financiering en bekostiging.

Netbeheer Nederland: “Maak nu keuzes, zodat wij weten welke kabel waar moet komen.”
In de geactualiseerde scenariostudie ‘integrale energiesysteemverkenning 2030-2050’ schetsen de gezamenlijke netbeheerders vier mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ten opzichte van twee jaar geleden voorzien ze meer elektrificatie, flexibiliteit in het energiesysteem, en duurzame energieproductie op de Noordzee.

De netbeheerders stellen dat flexibel omgaan met de beschikbare energie noodzaak wordt. “Het moet het nieuwe normaal worden om elektriciteit te gebruiken wanneer er veel voorhanden is – omdat de zon schijnt of omdat er veel wind is – en het gebruik te matigen wanneer minder energie beschikbaar is. Dit is geen vergezicht voor 2050, maar is al in het energiesysteem van 2030 aan de orde.”

Toekomstige energievraag in beeld brengen
Om de doelstelling te halen dat Nederland in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem heeft, is veel nieuwe infrastructuur nodig. Netbedrijven moeten daar tijdig op kunnen anticiperen. Dat lukt alleen als rijk, provincies en gemeenten tijdig en rigoureus besluiten nemen, schrijven de netbeheerders. De toekomstige energievraag moet in beeld worden gebracht voor clusters, industrieën en woonwijken. Alleen zo valt voor de netbeheerders te bepalen waar en wanneer welke duurzame energiedrager (elektriciteit, waterstof, groen gas of warmte) moet komen. Snelheid in het bepalen van deze keuzes is noodzakelijk om marktpartijen, inwoners en netbedrijven handelingsperspectief te geven.

Netbeheer Nederland roept op om in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) afspraken te maken voor het nationale niveau en in de provinciale energievisies voor het regionale niveau. “Leg verplichtingen op aan gemeentes dat ook zij keuzes maken. De huidige aanpak van de Transitievisies Warmte en de Wijk Uitvoeringsplannen leidt onvoldoende tot snelheid bij het maken van deze keuzes. Essentieel is dat de keuzes een bindend karakter krijgen om effectief te zijn voor afwegingen die marktpartijen en huishoudens maken, en voor netplanning door netbedrijven. Maak keuzes bindend door ze in te bedden in nationale en provinciale vergunningverleningen en planologie van gemeentes.”

Zie ook ‘Netbeheerders brengen wegen naar klimaatneutraal 2050 in kaart’

Deel dit bericht via social media: