Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling meerjarenplan 2023-2026

De beoordeling van het vernieuwde Meerjarenplan van Stroomversnelling is één van de agendapunten die aan bod zullen komen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november aanstaande. De energietransitie is in het afgelopen jaar daadwerkelijk in een nieuwe fase beland. Mede daarom is dit een goed moment om onze doelstellingen en werkwijze te herijken aan deze nieuwe realiteit, en aan de wensen van de Stroomversnelling leden.

Het Meerjarenplan 2023-2026 is in ongeveer negen maanden tot stand gekomen. In de eerste helft van 2022 zijn er gesprekken gevoerd met leden en partners over hun behoeften en aandachtspunten. Daarnaast hebben we in de afgelopen zomer geanalyseerd wat de impact is van alle recente ontwikkelingen op de visie, missie en strategie van Stroomversnelling. Het concept MJP dat hier uitrolde is inmiddels getoetst door het bestuur.

Accentverschuivingen
De visie en de missie zijn iets anders verwoord in het nieuwe MJP, maar blijven in essentie hetzelfde. Zo kunnen we gezien de sterk gestegen energieprijzen niet langer spreken over energiezuinig en comfortabel wonen ‘voor hetzelfde geld’, maar wél over ‘blijvend betaalbaar wonen’.

Stroomversnelling blijft als vanouds werken vanuit het perspectief van de bewoner, uiteraard tegen de achtergrond van de nationale en Europese doelstellingen die gelden voor 2050. We blijven ook de aanjager die professionele organisaties faciliteert met hoogwaardige kennis, producten en diensten. En het is nog steeds zo dat het doel van Stroomversnelling bereikt is, zodra de markt voorbij het kantelpunt is waar 25% van de betrokken partijen een werkwijze heeft geïmplementeerd die het mogelijk maakt om een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2050.


Vier thema’s, drie typen activiteiten
In het nieuwe MJP worden vier thema’s onderscheiden: gebouwgerichte verduurzaming; gebiedsgerichte verduurzaming; agendasetting & kennisontsluiting voor beleidsmakers, en ondersteuning van de leden & community building.

Soms pakt Stroomversnelling binnen deze thema’s de rol van kweekvijver voor nieuwe oplossingen. Zodra die nieuwe oplossingen echter beschikbaar zijn, ligt de focus op opschaling. Daarnaast heeft Stroomversnelling de afgelopen jaren een aantal producten ontwikkeld die vanwege de actualiteit en de nieuwe ontwikkelingen – denk bijvoorbeeld aan wetswijzigingen – een update nodig hebben. Dat zijn in grote lijnen de drie typen activiteiten van Stroomversnelling in de komende jaren.

Gebouwgerichte verduurzaming
Neem bijvoorbeeld het thema gebouwgerichte verduurzaming. In de kweekvijver is er op dit thema vooral meer aandacht voor circulaire en biobased (installatie) oplossingen. En bij het vervolg op De Shift zal er meer worden gekeken naar de interactie tussen woningcorporatie, gemeente (Wijkuitvoeringsplan) en netbeheerder.

Als het daarentegen gaat om opschaling, dan springt vooral het nieuwe, meerjarige samenwerkingsverband tussen Stroomversnelling, TKI Urban Energy, TKI Bouw & Techniek en Bouwcampus in het oog, waarover binnenkort meer nieuws volgt. En wat betreft product-updates denken we bij gebouwgerichte verduurzaming bijvoorbeeld aan onderhoud van het NOM-keur, de Afnameovereenkomst en de Monitoringnorm in verband met de introductie van de NTA8800 en de Energieprestatievergoeding 2.0.

Langs dezelfde lijn zijn ook de thema’s gebiedsgerichte verduurzaming, agendasetting & kennisontsluiting voor beleidsmakers en de ondersteuning van de leden nader uitgewerkt in het nieuwe MJP.

Gebiedsgerichte verduurzaming
In de kweekvijver gebiedsgerichte verduurzaming vinden we als belangrijkste onderwerpen het versneld komen tot een Wijkuitvoeringsplan als vervolg op de Transitievisie Warmte; meer aandacht voor betrokkenheid van bewoners bij de wijkaanpak en verbinding van opgaven (zoals natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie). Een ander onderwerp dat nog onvoldoende aandacht krijgt is de gebiedsgerichte aanpak in niet-stedelijke context. Alle kweekvijver-onderwerpen komen voor uit gesprekken met direct betrokken partijen aan de ontwikkeltafel Wijkaanpak.

Als het gaat om opschaling is er vooral aandacht voor procesoptimalisatie: welke product-marktcombinaties werken ook op wijkniveau? Verder kijkt Stroomversnelling goed naar de ervaringen die nationaal en internationaal worden opgedaan met vijfde generatie warmtenetten. Producten die moeten worden onderhouden, en mogelijk overgedragen, zijn het Wijkkompas en de Kwaliteitskaders voor de wijk.

Agendasetting & kennisontsluiting voor beleidsmakers
In de dialoog met de Stroomversnelling leden zijn de volgende onderwerpen gesignaleerd voor de kweekvijver: de EPV Warmte 2.0, die samenhangt met de Wet Collectieve Warmtevoorzieningen; uitwerking van het Initiatiefrecht huurders, en het opstellen van een Manifest Eerlijke Energietransitie, dat gaat over een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de energietransitie.

In de opschalingsfase werkt Stroomversnelling aan een voorlichtingscampagne die geslaagde cases onder de aandacht brengt onder het motto ‘Klaar is Case’. Onderhoud is met name nodig bij de Woonlastenimpacttool, de instrumentenlijst bij de publicatie Grondbeginselen verantwoorde financiering VvE’s [link] en het Model Impact Beleidsopties op CO2-reductie.

Ondersteuning van de leden en community building
Er is de afgelopen tijd flink wat kennismateriaal ontwikkeld door Stroomversnelling, onder andere in de vorm van masterclasses en trainingen. In de kweekvijver zit onder andere het overdragen van praktijkervaringen over het werken met de EPV 2.0. Daarnaast wil Stroomversnelling werken aan meer betrokkenheid van de Vastgoed en Onderhoud-sector, met als doel dat er niet alleen wordt gekeken naar instandhouding, maar ook naar upgrading van woningen.

Als het gaat om opschaling is vooral het verspreiden van kennis van belang. Denk aan de Energy-UP webinars en diverse trainingsmodules. De bijbehorende producten die onderhouden worden zijn de diverse websites en nieuwsbrieven van Stroomversnelling.

Als het Meerjarenplan 2023-2026 op 17 november a.s. wordt aangenomen door de ALV zal het vanaf dat moment ook beschikbaar zijn op de Stroomversnelling website.

Deel dit bericht via social media: