Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Rechtbank oordeelt zeer positief over Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

De rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak van 29 november alle bezwaren van Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus en SEVON (Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland) tegen de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren ongegrond verklaard. 

Gedragscode Natuurinclusief Renoveren: een nieuwe werkwijze
Op 2 januari 2018 is de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren in werking getreden. Deze gedragscode behelst een werkwijze waarbij zowel beschermde natuurwaarden, als de benodigde snelheid om nul-op-de-meter renovaties uit te voeren worden behartigd. Zo worden, in lijn met de Wet natuurbescherming, bestaande populaties zoveel mogelijk beschermd, en kunnen nieuwe populaties zich ontwikkelen. Daarnaast creëert de gedragscode ook ruimte voor opschaling en industrialisering van het NOM-renovatieproces.

Gedragscode dient groot openbaar belang
De rechtbank onderschrijft het standpunt dat met het beperken van klimaatverandering een groot openbaar belang is gediend, dat óók in het belang is van de bescherming van flora en fauna, en dat bijdraagt aan de volksgezondheid. De rechtbank acht daarbij doorslaggevend dat de gestandaardiseerde NOM Keur aanpak tot gevolg heeft dat de woningvoorraad sneller gerenoveerd kan worden en dat dit een significante reductie in CO2-uitstoot en een verbeterde luchtkwaliteit oplevert. Met andere woorden: de rechter vindt de Gedragscode een valide middel om de opschaling van nul-op-de-meter renovaties in Nederland te accommoderen, en zodoende sneller de klimaatdoelstellingen te behalen.

Zorgvuldig
Daarnaast stelt de rechter dat met het NOM Keur geen inbreuk wordt gemaakt op de vereiste zorgvuldigheid, en dat met de nagestreefde opschaling andere maatschappelijke belangen niet tekort worden gedaan. Het NOM Keur biedt volgens de rechter voldoende waarborg voor naleving van de Gedragscode. Ook wordt naar het oordeel van de rechtbank voldoende gewaarborgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de onder de Gedragscode vallende vleermuizen en huismus in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. De rechtbank concludeert dat voldoende is gewaarborgd dat ten aanzien van de vleermuizen en de huismus zorgvuldig wordt gehandeld.

Gezamenlijk aan de slag
Stroomversnelling is blij met deze uitspraak van de rechtbank. De gedragscode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties, bouwers en het ministerie van LNV. De gedragscode heeft echter ook een lerende werking. We hopen dan ook dat we na deze uitspraak samen met alle betrokkenen kunnen optrekken in het kennisplatform Gedragscode Natuurinclusief Renoveren, om daar mogelijke verbeteringen van de code te signaleren en op te pakken.

Zie ook:
Natuurbescherming en grootschalige woningrenovatie bijten elkaar niet (7-9-2018)
Gedragscode Natuurinclusief Renoveren via Energielinq.nl

Deel dit bericht via social media: