Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag: Kennisdelen, afstemmen en blijven innoveren

 

Op de Samenwerkdag Stroomversnelling op 2 juni in Fort Voordorp bij Utrecht zijn weer stappen gezet om standaarden te ontwikkelen en processen te versnellen voor Nul op de Meter renovaties. Ook was er tijd voor kennismaking en netwerken. Een verslag van de Samenwerkdag, voor iedereen die betrokken is bij Stroomversnelling. 

Plenair deel: actualiteiten

Stroomversnelling wil de voorwaarden scheppen zodat bouwers, corporaties, netbeheerders, gemeenten en andere betrokken partijen vaart kunnen maken. Daarom steekt Stroomversnelling veel energie in ‘conditionering’. Jantien van den Berg, manager Stroomversnelling, geeft in het plenaire deel van de dag in sneltreinvaart een overzicht van de stand van zaken rond de actuele thema’s financiering, EPV, waardebepaling, NOM-Keur, warmtenetten, regelgeving en saldering.

Ook kondigt zij aan dat de kennisbank www.Energielinq.nl op dit moment wordt verbeterd. Input van aanwezigen is belangrijk om het straks goed aan te laten sluiten op de verschillende behoeften. Leden kunnen straks bij iedere stap in een NOM project gemakkelijk de benodigde kennis en experts vinden. Ook zijn er cursussen en diensten te vinden die leden op weg helpen.

Vanaf nu zijn ook de Stroomversnellers van het eerste uur op de Samenwerkdag aanwezig. Dit zijn de partijen die in 2013 met de grote ambitie voor NOM van start gingen. Zij delen op het podium en in de werksessies hun drijfveren en ervaringen met nieuwe leden.

Olivier Lauteslager, werkzaam voor het innovatieprogramma Energiesprong, doet verslag van het programma dat Stroomversnelling heeft opgezet om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen bij het energieneutraal maken van appartementengebouwen. Er zijn al verschillende concepten voor VvE’s ontwikkeld. De komende tijd worden er tien pilots uitgevoerd. Het streven is om zo snel mogelijk op te schalen naar 100 VvE’s in het land. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich melden bij Olivier.Lauteslager@platform31.nl

Ochtendsessies: kennis en ontwikkeling

Het ochtenddeel van de Samenwerkdag bestaat uit verschillende sessies. Een deel van de deelnemers werkt aan ontwikkeltafels aan verschillende conditioneringsthema’s. Anderen nemen deel aan de crashcourse NOM (voor nieuwelingen) en/of de masterclass bewonersparticipatie. 

Masterclass bewonersparticipatie
In de derde werksessie ‘Bewoners in NOM’ wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor bewonerscommunicatie. Om een goed plan te kunnen maken, moet het doel helder zijn: wat wil je voor bewoners bereiken? De antwoorden variëren van een gezond leefklimaat tot goede nachtrust, het aardbevingsbestendig maken van woningen en keuzevrijheid. Voor de volgende bijeenkomst maken deelnemers een aanzet voor een plan van aanpak en bedenken ‘Het Verhaal ‘ dat ze aan bewoners willen vertellen. Alle input, ook van de eerdere sessies Omgevingsonderzoek en Visieontwikkeling, wordt uiteindelijk verwerkt in het draaiboek bewonerscommunicatie dat voor iedereen binnen Stroomversnelling beschikbaar is.

Ontwikkeltafel financiering
Bij de ontwikkeltafel financiering wordt onder meer gesproken over de objectgebonden financiering. Een object gebonden oplossing voor het financieren van NOM-renovaties vraagt nauw samenspel van verschillende spelers. In een try-out van een dynamisch simulatiespel, is verkend hoe deze samenwerking in de praktijk vorm zou kunnen krijgen. Door onderling geld, contracten en producten/diensten te ruilen werd duidelijk waar de vraagstukken liggen die om doorgedacht moeten worden en om ontwikkeling vragen. De komende weken wordt dit in petit-comité verder uitgewerkt, om het spel straks in breder verband nog eens te kunnen spelen.

Ontwikkeltafel monitoring
Aan de ontwikkeltafel Monitoring gaat het over de thema’s binnenmilieu, rekenmethodieken en data veiligheid & privacy. De drie betrokken taskforces komen binnenkort met einddocumenten. De tussentijdse resultaten:

  • Binnenmilieu: voorstel is dat niet alle projecten CO2-sensoren hoeven te hebben als er bij ten minste één project goede CO2-metingen zijn verricht en de volgende projecten op essentiële punten overeenkomen met het bemeten project.
  • Rekenmethodieken: Stroomversnelling wil niet voorschrijven hoe aanbieders hun prestaties onderbouwen, maar hanteert als richtlijn de NEN7120.
  • Data veiligheid & privacy: enkele vragen moeten nog worden beantwoord, zoals de vraag of de grondslag voor inning van EPV vervalt als de bewoner zijn toestemming voor monitoring intrekt.

Ontwikkeltafel NOM Keur
Het is van belang dat het team NOM Keur binnen Stroomversnelling contact houdt met andere teams en taskforces, zodat er breed draagvlak is voor de inhoud en de besluitvorming van het NOM Keur. Bijvoorbeeld: voor de groep die bezig is met Stroomversnelling Huur is het NOM Keur ook van belang. Het NOM Keur team pakt het punt van afstemming de komende maand op.

Middagsessies: afstemmen en verbeteren

In de middag zijn er afzonderlijke sessies voor de verschillende groepen deelnemers: aanbieders (aannemers), toeleveranciers en corporaties. Eerst worden in eigen kring de vorderingen besproken. Daarna is er tijd voor matching, waarbij bijvoorbeeld aanbieders en corporaties in gesprek gaan. (link naar verslag workshop opnemen)

Matching corporaties en bouwpartijen
Corporaties en bouwpartijen werken aan een standaard productspecificatielijst. In de matchingsessie zijn onder meer de volgende punten vastgesteld:

  • Funderingswerkzaamheden maken in principe geen deel uit van de standaard, tenzij de specifieke aanpak van de aanbieder funderingswerk nodig heeft.
  • Brandveiligheid wordt onderdeel NOM-Keur en op die manier geïntegreerd in de standaard.
  • Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) hoort bij de standaard op woningniveau, dat geldt ook voor een nieuw kooktoestel en pannenset.
  • Bespreekpunten zijn communicatie met huurders (wie doet wat?) en onderhoud. De corporaties hebben onderhoud (MJOP, storingsonderhoud en mutatieonderhoud) vaak al georganiseerd. Hoe verhoudt zich dat tot prestatiegerelateerd onderhoud? Deze onderwerpen komen de volgende samenwerkdag terug.

De standaard productspecificatielijst wordt de volgende keer afgerond, inclusief de ‘standaard’ opties die corporaties zoal uitvragen.

Conceptverbetering
Deelnemers werken onder leiding van Jan Willem van de Groep en Claudia Laumans aan een plan om tot conceptverbetering te komen. Wat is er nodig om tot echte innovaties te komen zodat NOM renovaties goedkoper, sneller en opschaalbaar worden? Oftewel: hoe maken we de NOM-producten beter en goedkoper, zodat we de opgave die voor ons ligt aankunnen?

Jan-Willem neemt de groep mee in gedefinieerde innovatiesporen, de deelnemers voegen er nog twee aan toe. Een groep van bouwers gaat binnenkort met elkaar op de hei zitten om van elkaar te leren en samen te ontwikkelen. Op de volgende samenwerkdag wordt een uitvoeringsplan besproken. Focus ligt op het optimaliseren van laagbouwconcepten en het innoveren op deelcomponenten om te komen tot haalbare concepten voor hoogbouw. Ontwikkeling is nodig zodat deelcomponenten goedkoper worden en de prestaties verbeteren. De toeleverende industrie heeft hierin een belangrijke rol.

Deel dit bericht via social media: