Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update nationaal en Europees beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

MEER en SPOR: twee nieuwe subsidies
Met ondersteuning van Verbouwstromen, een samenwerkingsverband waaraan Stroomversnelling deelneemt, heeft BZK onlangs een maatwerksubsidie en een subsidieregeling geopend die zeer interessant kunnen zijn voor Stroomversnelling leden. De MEER-maatwerksubsidie en de SPOR-regeling dienen een verschillend doel, waardoor de aanvrager van de ene regeling niet is uitgesloten van de andere regeling.

Verbouwstromen heeft samen met BZK de MEER-maatwerksubsidie vorm gegeven, en mag potentiële indieners ondersteunen bij het komen tot een indiening. De SPOR-regeling is een instrument dat via RVO in de markt wordt gezet, en waar Verbouwstromen bij de totstandkoming over heeft meegedacht. Verbouwstromen biedt de winnaars hiervan een kennis- en leerprogramma aan.

Maatwerksubsidie Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER)
Met een industriële en gestandaardiseerde aanpak kunnen meer woningen sneller worden verduurzaamd, tegen lagere kosten. Samenwerkende partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde, industriële aanpak kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor grootschalige, langjarige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau, die door woningeigenaren en aanbieders gezamenlijk worden opgezet en uitgevoerd.

MEER budget en looptijd
Startdatum: 24 november 2023 (eerste tranche)
Einddatum: 1 mei 2024 (eerste tranche)
Totaal budget eerste tranche: € 30.000.000

Zie voor meer informatie:
Verbouwstromen website
Publicatie van de uitvraag met voorwaarden in de Staatscourant
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl

Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR)
Wil je samen met andere woningeigenaren woningen verduurzamen? Dan kan het een goed idee zijn om de renovatieprojecten gezamenlijk te plannen. De Subsidieregeling Procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten (SPOR) kan worden ingezet om een procesondersteuner in te huren die een verduurzamingsplan schrijft, zodat je het renovatieproject kunt opschalen.

SPOR budget en looptijd
Startdatum: 13 november 2023 (eerste tranche)
Einddatum: 31 december 2023 (eerste tranche)
Maximaal € 200.000 per samenwerkingsverband, waarvan € 25.000 als voorschot
Totaal budget: € 19.000.000
Totale looptijd: 31 december 2026

Een samenwerkingsverband moet voldoen aan één van deze eisen:
– Het bestaat uit minstens 2 woningeigenaren die samen minstens 100 huurwoningen renoveren. (Eventueel renoveren zij daarnaast één of meerdere koopwoningen.)
– Het bestaat uit minstens 30 woningeigenaren die samen minstens 30 koopwoningen renoveren. (Eventueel renoveren zij daarnaast één of meerdere huurwoningen.)

Zie voor meer informatie:
Verbouwstromen website
RVO-website (meer informatie en aanvragen SPOR)

Meer weten? Neem contact op met
meer@verbouwstromen.nu en/of spor@verbouwstromen.nu

Langverwachte Wet collectieve warmte gepubliceerd
Het definitieve wetsvoorstel voor de nieuwe warmtewet is op 23 november gepubliceerd door het kabinet. Groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen staan centraal in het voorstel. Stroomversnelling is vooralsnog niet ontevreden over de inhoud, die grotendeels in lijn is met de verwachtingen. Belangrijke aspecten van het voorstel zijn: publieke zeggenschap in de warmtebedrijven, warmtecoöperaties tellen als publiek, en het groepsverbod voor netwerkbedrijven wordt losgelaten voor warmte.

Minister Rob Jetten: “Als we betaalbare en duurzame warmte willen voor Nederlandse burgers en bedrijven dan moeten we van het gas af. Het regelen van extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen is dan een belangrijke voorwaarde. Met de Wet collectieve warmte kunnen we hiermee aan de slag: we zetten consumenten centraal, vergroten de publieke sturing bij de uitvoering van deze transitie en dragen zo bij aan de betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid voor alle huishoudens en bedrijven”.

Branchevereniging Energie-Nederland is kritischer en stelt: “Dit zal de groei van collectieve warmtesystemen met jaren vertragen. Die vertraging is geen verrassing voor de minister, want dit bleek al uit onderzoek dat hij in 2022 heeft laten uitvoeren.” Energie-Nederland noemt als pijnpunten: minder investeringszekerheid voor private bedrijven, geen duidelijkheid over de overgangstermijn van privaat naar publiek, geen duidelijkheid over de compensatievergoeding bij de overgang van privaat naar publiek en twijfel of gemeenten en andere publieke partijen de benodigde warmtenetten kunnen financieren.

Zie ook:
Plan kabinet: Meer huizen en gebouwen aansluiten op collectieve warmte
Wetgevingskalender Wet collectieve warmte

Voorlopig akkoord over herziening EPBD
De Europese ministers en het Europees Parlement hebben op 7 december 2023 een voorlopig akkoord bereikt over de herziene energieprestatierichtlijn gebouwen (EPBD). De belangrijkste afspraken zijn:

– nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrij zijn;
– uitfasering van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen tegen 2040;
– voor bestaande gebouwen is het doel om eerst de slechtst presterende gebouwen te renoveren en de informatie-uitwisseling over energieprestaties te verbeteren.

Voor het eerste punt geldt dat gebouwen van overheidsinstanties al vanaf 2028 emissievrij moeten zijn. De definitie van een ‘emissievrij gebouw’ luidt: een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, dat geen of zeer weinig energie nodig heeft, ter plaatse geen CO₂ uit fossiele brandstoffen uitstoot en geen of zeer weinig operationele broeikasgasemissies genereert.

Volgens het akkoord moeten de minimumnormen voor energieprestaties van niet-residentiële gebouwen in 2030 hoger liggen dan de 16% die het slechtst presteren. Vanaf 2033 wordt dit opgehoogd naar beter dan de 26% slechtst presterende.

Voor residentiële gebouwen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het gemiddelde energieverbruik van die gebouwen 16% lager ligt in 2030 en 20-22% lager in 2035. Zo’n 55% van de energiebesparing moet worden gerealiseerd door renovatie van de slechtst presterende gebouwen.

Op de nieuwe norm zijn “specifieke uitzonderingen” mogelijk. Welke dat zijn is niet duidelijk want de tekst van het voorlopige akkoord is nog niet openbaar. Dat gebeurt pas als het Europees Parlement en de ministers in de Raad hun handtekening eronder hebben gezet, wat in het nieuwe jaar gaat gebeuren.

Of er nu wel of niet Europese harmonisatie komt rondom energielabels voor gebouwen, is ook nog niet duidelijk.

De lidstaten zullen ook nationale renovatieplannen voor gebouwen opstellen, waarin de nationale strategie voor het CO2-vrij maken van de gebouwenvoorraad uit de doeken wordt gedaan.

Zie ook:
Commission welcomes political agreement on new rules to boost energy performance of buildings across the EU (europa.eu)
Wat betekent de herziening van de EU-richtlijn voor gebouwen (EPBD) voor u? (stroomversnelling.nl)

Definitief Nationaal Plan Energiesysteem naar Tweede Kamer
Op 1 december heeft minister Rob Jetten het definitief Nationaal Plan Energiesysteem naar de Tweede Kamer gestuurd na goedkeuring door het kabinet. Er is onder meer een nieuw deel over “de maatschappelijke kant van het energiesysteem” toegevoegd aan de conceptversie die afgelopen zomer werd gepubliceerd.

Zie ook:
Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld (Rijksoverheid.nl)

Deel dit bericht via social media: