Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Standpunten Stroomversnelling op belangrijke thema's voor de nieuwe regeerperiode

Nederland bereidt zich voor op de verkiezingen. Dit terwijl de ontwikkeling van het klimaatbeleid in volle gang is. Een aantal belangrijke keuzes voor de gebouwde omgeving worden aan de nieuwe regering gelaten. We lichten de standpunten van Stroomversnelling op belangrijke thema’s waar de nieuwe regering keuzes in moet maken graag toe.

Salderen ombouwen in plaats van afschaffen

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling controversieel verklaard. Daarmee wordt erkend dat het afbouwen (of überhaupt het afschaffen) van de salderingsregeling een heikel punt is, dat aan de nieuwe regering moet worden overgelaten.

Stroomversnelling pleitte er al eerder voor dat de regeling niet moet worden afgeschaft maar moet worden omgebouwd. Een van onze belangrijkste bezwaren was toen dat de implicaties voor de huursector nog onduidelijk waren en dat de nieuw regeling naar verwachting een rem zou zetten op duurzame opwek in zowel de huur- als de koopsector. Ondertussen hebben onderzoeken van Kwink en Fakton dit bevestigd. Onderzoek van DGMR toont aan dat het afschaffen een negatief effect heeft op de huurders van EPV-woningen.

Stroomversnelling zal zich blijven inzetten voor het ombouwen (liefst behouden) in plaats van afschaffen van de salderingsregeling. Mocht een nieuwe regeling een negatief financieel effect hebben op huurders van EPV-woningen dan zet Stroomversnelling zich ervoor in dat woningcorporaties voor dit effect gecompenseerd worden.

Woonlastenneutraal: betaalbaar en haalbaar #hetkanwel

In het Klimaatakkoord werd woonlastenneutraliteit als uitgangspunt afgesproken. Hoewel er nog steeds een definitie ontbreekt speelt het wel een hoofdrol in het politieke debat en is er veel onduidelijkheid over wat nu wordt bedoelt . In zijn brief aan de formateur benadrukt Ed Nijpels (voorzitter van het voortgangsoverleg) dat het van groot belang is dat er een definitie komt. Thijs ten Brinck illustreert dit belang nog eens mooi in zijn blog.

De afgelopen periode werkte Stroomversnelling een definitie voor woonlastenneutraliteit uit die is aangeboden aan de uitvoeringstafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is ook een rekenmethodiek die gebruikt kan worden om te bepalen wat het effect is van de investering in verduurzamingsmaatregelen op woonlasten en die bruikbaar is als toets voor verantwoorde financiering. Zo zijn de definitie en de rekenmethodiek ook bruikbaar om invulling te geven aan de gebouwgebonden financiering. Ook een afspraak uit het Klimaatakkoord waar Stroomversnelling aandacht op zal blijven vestigen. Stroomversnelling zal de definitie en rekenmethodiek online zetten op Energielinq.nl.

Standaard en Streefwaarden: rem of versnelling?

Stroomversnelling gelooft dat een ambitieuze standaard en streefwaarden nodig zullen zijn om de klimaatdoelen te halen. De afgelopen periode is door de uitvoeringstafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord gewerkt aan een voorstel voor de standaard die het halen van de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving binnen bereik moet brengen. Dat de brief daarover nog niet naar de Kamer is gestuurd is geen goed signaal als het gaat over de hoogte van de Standaard. Hoe dan ook: de verdere uitwerking en uitvoering van de standaard zal nu aan de nieuwe regering zijn.

Stroomversnelling vindt dat de standaard aantoonbaar en narekenbaar tot de in het klimaatakkoord afgesproken CO2-reductie moet leiden. Een lagere standaard brengt de klimaatdoelstellingen voor 2030 én 2050 in gevaar of zelfs buiten bereik.  Veel marktpartijen hebben al aangetoond dat ze producten hebben waarmee dit goed mogelijk is. De motie van de Kamerleden Van Eijs en Dik-Faber om de isolatiestandaard aan te laten sluiten bij de best mogelijke toepassing van isolatie, in plaats van wat er gemiddeld in de markt wordt toegepast, ondersteunt dit pleidooi. De motie werd door een brede meerderheid in de kamer aangenomen.   Op korte termijn zal Stroomversnelling een positition paper publiceren waarin we toelichten welke standaard nodig is om geloofwaardig te kunnen koersen op de afspraken in het Klimaatakkoord. Een lagere standaard zou een belediging zijn van koplopers in de sector (die het nu al ‘gewoon’ doen) en hoge risico’s inhouden als het om het halen van de klimaatdoelen gaat.  We zullen dit position paper ook onder de aandacht brengen van politieke partijen.

EnergiePrestatieVergoeding: vergroten van het succes

De EPV wordt steeds vaker toegepast door verhuurders zo blijkt uit de marktmonitor nul-op-de-meter. In de renovatie wordt bij zo’n 65% van de NOM-woningen gebruik gemaakt van de regeling. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er eind 2019 meer dan 11.000 NOM woningen in Nederland stonden en NOM bij woningcorporaties de dominante ambitie begint te worden voor nieuwbouw van grondgebonden woningen.

Maar er zijn ook verbeteringen in de regeling mogelijk. CE Delft voerde in 2018 een evaluatie uit van de wet EPV en deed daarin verschillende aanbevelingen voor verbetering van de EPV. Ook Stroomversnelling deed hier al aanbevelingen voor. De wet zou breder toepasbaar moeten worden zodat de regeling ook voor hoogbouw (zowel met als zonder warmtenet) als voor de stapsgewijze aanpakken gebruikt kan worden.

Het traject om de aanbevelingen te verwerken naar een nieuwe regeling heeft het afgelopen jaar vanwege het Klimaatakkoord vertraging opgelopen. We verwachten dat dit in 2021 weer wordt opgepakt. Stroomversnelling gaat daarover met het ministerie van BZK, Aedes en de Woonbond in gesprek.

Wet collectieve warmtevoorziening: stimulans voor duurzame warmtenetten

Op de internetconsultatie van de Wet Collectieve Warmtevoorziening kwamen veel reacties, onder andere van een groot aantal partijen dat deelneemt aan de warmtecoalitie waar Stroomversnelling woordvoerder voor is. De wet zal aangeboden worden aan de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen. Wanneer is nog onduidelijk.

Stroomversnelling zal ook bij een nieuwe regering ervoor blijven pleiten dat de wet meer ruimte gaat bieden voor een breed toegankelijke goed werkende warmtemarkt:

  • met meer mogelijkheden voor andere marktmodellen en kleinschaligere warmtenetten,
  • meer sturing komt op verduurzaming van bronnen,
  • transitie naar lage(re) temperatuur in combinatie met lange-termijn levering garanties en
  • ruimte voor netbeheerders waarbij zij hun rol als maatschappelijk investeerder kunnen nemen.

Verhuurdersheffing: prestaties belonen

Het afschaffen van de verhuurdersheffing creëert financiële ruimte bij woningcorporaties die hard nodig is om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de standaard verplicht wordt voor woningcorporaties. Woningcorporaties die investeren om hun woningen te verduurzamen naar de standaard, zouden daarom minimaal voor die woningen vrijgesteld moeten worden van de verhuurdersheffing.

Op het evenement ‘de Shift – de energietransitie plannen en inkopen’ dat op 1 april aanstaande plaatsvindt, gaan we onder andere in gesprek met Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter van WSW, over het effect van het afschaffen van de verhuurdersheffing. Aanmelden kan via deze link.