Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Bekendmaking Warmteversnelling

November 2016 presenteerden de gezamenlijke Warmtebedrijven en Stroomversnelling samen het rapport “NOMrenovaties met gebruik van warmtenetten: kansen en randvoorwaarden van Nul op de Rekening. Belangrijke conclusies waren dat een Nul op de Meter renovatie met gebruik van warmte mogelijk was.

NOM en Warmtebedrijven

Het rapport laat zien hoe dat vorm kan krijgen. De te renoveren NOM |Warmte woningen worden (of blijven) aangesloten op een bestaand warmtenet. De schil wordt uitstekend geïsoleerd waardoor de warmtevraag fors afneemt; bovendien wordt de woning geschikt voor lagere aanvoertemperatuur. De woningen krijgen zonnepanelen zodat ze ‘NOM’ worden voor het huishoudelijk verbruik van elektriciteit. Er komt een nieuwe warmtebron op het warmtenet bij die de (duurzame) warmte gaat leveren. De warmte wordt waterdicht geoormerkt zodat er geen twijfel kan ontstaan of de NOM | Warmte woningen wel of niet op duurzame warmte draaien. De pompenergie die aan de woningen wordt toegerekend, wordt ook duurzaam opgewekt.

De in het rapport geschetste kansen waren de directe aanleiding voor een nauwere samenwerking tussen bouwers, corporaties en Warmtebedrijven. 3 juli 2017 tekenden partijen een LOI waarin werd overeengekomen dat de deelnemende partijen gezamenlijk een groot aantal woningen, verspreid over Nederland, voor een NOM | warmte – renovatie zouden selecteren waar dit concept daadwerkelijk zou worden toegepast. Het oogmerk van de samenwerking was aan te tonen dat opschaling van NOM renovaties met gebruikmaking van (duurzame) warmte aanpassing in regelgeving legitimeerde. Daarbij zou de schaal van de afzonderlijke projecten en van alle projecten samen substantieel zijn.

Zo ontstond Warmteversnelling. Vanuit Warmteversnelling werden deelnemende partijen inhoudelijk en procesmatig ondersteunt bij het uitwerken van de concrete renovatieprojecten en werd bij ministeries van BZK en EZK noodzakelijke aanpassing van de regelgeving bepleit.

Warmtebedrijven stoppen met Warmteversnelling

Afgelopen week hebben de gezamenlijke Warmtebedrijven laten weten niet verder te willen gaan met Warmteversnelling. Stroomversnelling betreurt deze beslissing.

De Warmtebedrijven:“De Warmtebedrijven (Eneco, NUON, Ennatuurlijk en SV Purmerend) zetten zich in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals het Klimaat- en energieakkoord en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, in om de klimaatdoelen te behalen. Voortaan zullen we dit niet meer doen via de Warmteversnelling.

De Warmtebedrijven zijn van mening dat de regels zo moeten zijn ingericht dat bewoners, gebouweigenaren en gemeenten kunnen kiezen voor de meest optimale combinatie van  energietechnieken tegen de laagste maatschappelijke kosten. Om dat mogelijk te maken moeten alle oplossingen die bijdragen aan CO2 reductie in wet- en regelgeving gelijk behandeld worden.

Dat is nu niet het geval. De rekenregels voor de energieprestatie van gebouwen zijn niet techniekneutraal. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden oplossingen en gebiedsgebonden oplossingen. Dat zorgt ervoor dat niet altijd voor de maatschappelijk meest kostenefficiënte oplossing gekozen kan worden. Daarom pleiten wij voor een aanpassing van de wet- en regelgeving op dit vlak. Zo pleit de Warmteversnelling enkel voor wijzigingen van wet- en regelgeving die nodig zijn voor het concept nul-op-de-meter met warmte. De Warmteversnelling richt zich erop dat nieuwe  duurzame warmtebronnen alleen toegerekend mogen worden aan gebouwen die voldoen aan het concept NOM-warmte (ook wel: allocatie). Wij vinden dat de toekenning van nieuwe duurzame bronnen via allocatie voor alle oplossingen mogelijk moet zijn. Een aanpassing die enkel van toepassing is op het concept NOM staat wat ons betreft in de weg aan een uitvoerbare en realistische verduurzamingsslag in de gebouwde omgeving.

Op dit moment worden binnen het klimaatakkoord integrale afspraken gemaakt over de wijze waarop de transitie van de gebouwde omgeving kan worden vormgegeven. De hierin gevolgde aanpak raakt het hele transitieproces en strekt zich uit tot alle stakeholders. Voortaan richten we ons dan ook enkel binnen andere samenwerkingsverbanden op het versnellen van de energietransitie.”

Het geheel overziende betreurt Stroomversnelling de beslissing van de warmtebedrijven en vindt het niet alleen jammer, maar ook een gemiste kans. Niettemin zal Stroomversnelling, parallel aan de bespreking over condities aan de sectortafel gebouwde omgeving, gewoon doorwerken aan de opzet van zinvolle projecten met warmtenetten gevoed door nieuwe duurzaam geproduceerde warmte (zie position paper).

Deel dit bericht via social media: