Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verslag samenwerkdag 16 maart

De samenwerkdag van 16 maart vond plaats in Het Huis in Utrecht.  Dit is er gebeurd en besproken:

Monitoring en innovatie

Tijdens deze kick-off zijn de plannen voor het innoveren van de monitoringscomponent gepresenteerd. De aanwezige aanbieders en toeleveranciers reageerden enthousiast op het voornemen om een plug & play monitoringscomponent te ontwikkelen. Alle benodigde elementen worden geïntegreerd in één aanbod, waarmee in elk geval EPV-rapportages geleverd kunnen worden. De groep besprak welke overige functies en thema’s nog meer relevant zijn en vormde op basis daarvan vier taskforces;

  • Interface 1 Sensoren: Verdieping Handleiding Monitoring
  • Interface 2 Corporaties: Ontwikkelen API t.b.v. EPV-rapportage en optionele bewoners-app
  • Interface 3 Bouwers: Portal/app t.b.v optimalisatie concept en onderhoud
  • Privacy & Security: Requirements voor de totale monitoringscomponent (alle functies) wat betreft privacy en security

De resultaten van de taskforces worden samengevoegd in een lijst met requirements, waarmee toeleveranciers de integrale monitoringscomponent kunnen gaan realiseren.

Heeft u vragen of wilt u ook deelnemen in een Taskforce (ook corporaties zijn van harte welkom)? Neem contact op met rverbruggen@stroomversnelling.nl

Volgende keer: De taskforces gaan aan de slag met de verschillende thema’s die hierboven beschreven staan. 

Crashcourse

Er was een goed gemixte groep deelnemers aanwezig te weten aanbieders, corporaties, gemeenten en toeleveranciers, plus een aantal Stroomversnellingscollega’s. Naast de gebruikelijke inhoudelijke onderwerpen hebben we nu wat langer stilgestaan bij wat abstractere vraagstukken. Onze nieuwe collega Paul Born stelde bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe maken we ‘NOM voor elke woning’ als wat ’ABS is voor elke auto’? Een interessante vraag waar een aardige discussie over gevoerd kan worden.

Corporaties

Elke maand nemen we bij de start de prioriteiten en onderwerpen door die volgens ons (de leden) geagendeerd moeten worden tijdens de komende samenwerkdagen. Hoewel er steeds wel wat verschillen zijn, blijft als belangrijkste onderwerp staan: het delen van ervaringen. Dat staat dan ook altijd op het menu. Dit keer heeft Eric Droogendijk van Fides Wonen zijn match-ervaringen ingebracht. Thema’s die over tafel gingen: bewonersaanpak door aanbieder; wordt als prima ervaren. Loskoppelen binnen- en buitenpakket; aanbieders vragen hier over na te denken. Kleine aantal woningen om te starten versus behoefte van aanbieder om op te schalen; een herkenbaar punt voor alle aanwezigen. Kortom, een goede uitwisseling van ervaringen en we hebben weer een aantal belangrijke onderwerpen geoogst die we met de aanbieders-groep kunnen behandelen!

Langer Thuis

Tijdens de Ontwikkeltafel Langer Thuis hebben de aanwezige leden nagedacht over de uitdaging voor dit jaar. Veel corporaties, zo vond de groep, hebben onvoldoende in beeld welke strategie ze op hun voorraad willen toepassen met betrekking tot de geschiktheid van woningen voor mensen met een beperking. Het kan daarom zinvol zijn om aan te sluiten bij de regiomanagers en een langer-thuis-scan mee te nemen in de eerste gesprekken met woningcorporaties. Aansluitend daarop is het tactisch om aanvullende producten en pakketten aan te bieden, die langer thuis wonen mogelijk maken. Dit aanbod kan variëren van extra comfort tot aanpassingen in relatie tot dementie. De volgende keer wordt gekeken welke producten tot een standaard aanbod te bundelen zijn, aan de hand van met name de pionierende werkwijze van woningcorporatie Elkien.

Verdieping vraag en aanbod

Hoe kies ik het juiste vastgoed voor transformatie naar Nul op de Meter? Welke factoren spelen hier een rol bij? Welke samenwerking moet ik organiseren om de juiste informatie boven tafel te krijgen en een keuze te maken? Tijdens de samenwerkdag op 16 maart 2017 verkenden we instrumenten en kennis die de Stroomversnelling ontwikkelde, onderzochten we op welke manier organisaties nu vastgoed selecteren en reflecteerden hierop. Relatiemanagers corporaties Maurice Coen en Jeffey Mennen ontwikkelden een kennispaper Vastgoedsturing en Nul op de Meter en Checklist quickscan complex. Samen met de deelnemers aan deze ontwikkeltafel namen we de checklist onder de loep en verrijkten deze met praktijkvoorbeelden, kansen en bedreigingen.

Ontwikkeltafel netbeheersing

De ontwikkeltafel netbeheersing richt zich op de impact van NOM-projecten op de netvoorziening van de netbeheerder. Dit zijn de vragen die daar bij komen kijken: in welke gevallen dient de netbeheerder haar elektriciteitsnet aan te passen? Is deze netverzwaring ook op te vangen met slimme technieken? Wat is het tijdspad waarop de netbeheerder moet aanhaken in het proces van een NOM-renovatie? Na de NOM-renovatie moet het gasnet worden verwijderd, in hoeverre is het mogelijk om de netverzwaring (van het elektriciteitsnet) en de gasverwijdering te combineren zodat de straat slechts één keer open gemaakt hoeft te worden? Wat kunnen we leren van de reeds uitgevoerde NOM-renovaties in dit proces?

Bovenstaande vragen en thema´s zijn besproken tijdens de ontwikkeltafel. Na een levendige discussie aan de picknicktafels in de zon, zijn acties gedefinieerd voor het overleg tijdens de volgende samenwerkdag. Het is goed te constateren dat er een brede belangstelling is vanuit diverse disciplines. Zo worden de discussies vanuit elke invalshoek gevoed.

Saldering

De salderingsregeling is onlangs door het ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. Het ministerie kijkt momenteel naar de toekomst van de regeling: hoe gaat deze er straks uitzien? Omdat de salderingsregeling een belangrijke impact heeft op de businesscase, neemt Stroomversnelling deel aan het gesprek met EZ en andere maatschappelijke partners. Op deze samenwerkdag worden de laatste ontwikkelingen met leden gedeeld en is gesproken over de gewenste richting. De conclusie is dat het relevant is te kijken hoe er toegewerkt kan worden naar een regeling die stimuleert dat investeringen in opwekcapaciteit samengaan met investeringen in energiebesparing (geen zonnepanelen op lekke daken stimuleren) én die stimuleert dat energie zo veel mogelijk direct gebruikt wordt. Er is afgesproken dat leden input leveren op het voorstel dat Stroomversnelling met EZ en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie gaat bespreken.

Taskforce Qv10 NOM Keur

Tijdens deze taskforcebijeenkomst is dieper ingezoomd op de problematiek die met name in bestaande bouw ontstaat als er conform de vastgestelde procedures aangetoond moet worden of er voldaan is aan de ontwerp Qv10 (luchtinfiltratiewaarde). In de praktijk blijkt dit lastig haalbaar, de grootste uitdaging zit hem erin dat er op woningniveau voldaan moet worden. In bestaande woningen is dit vrijwel onmogelijk. De uitkomst van deze taskforce is een voorstel voor een interpretatiedocument van met name de ISSO 82-5 publicatie waar vanuit de BRL naar verwezen wordt.

NOM Nieuwbouw

Overal in het land worden naast NOM-renovaties ook NOM-nieuwbouwprojecten opgestart en afgerond. Veelal zijn dit omgebouwde EPC 0,4 (bouwbesluit) woningen. Dat lijkt een mooie ontwikkeling, de praktijk is echter weerbarstig. Veel van deze woningen moeten het doen zonder het zo gewilde comfort waar een echte NOM-woning om bekend staat. Tijdens deze NOM-nieuwbouwsessie is duidelijk geworden dat het NOM Keur en de eerste lessen ook bij nieuwbouw relevant zijn.

Aardgasloze wijk

Op 8 maart 2017 ondertekende Stroomversnelling als partner de Green Deal Aardgasvrije wijken. 31 gemeenten hebben binnen deze deal aangegeven nog dit jaar te starten met aardgasvrije wijken. Voor Stroomversnelling een directe aanleiding om samen met haar leden te onderzoeken welke rol de leden voor de vereniging zien en met welke concrete onderwerpen we de komende tijd aan de slag moeten. Tijdens de werksessie tijdens de samenwerkdag is met de aanwezige netbeheerders en gemeenten gesproken over het proces om wijken aardgasloos te maken en de rol die zij hierin zien voor Stroomversnelling. Waardevolle informatie waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Op de samenwerkdag van 11 mei hopen we een mooi vervolg te geven aan deze sessie.

Deel dit bericht via social media: