Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verslag Stroomversnelling Samenwerkdag 7 oktober


Op 7 oktober was er eindelijk weer een ‘fysieke’ Samenwerkdag mogelijk. Na een aantal korte updates over de lopende Stroomversnelling acties en initiatieven was er vooral veel ruimte voor discussie, het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Lage temperatuur warmtenetten
Ivo Opstelten (Directeur Stroomversnelling) blikt eerst kort terug op een bijeenkomst van TKI Urban Energy en Stroomversnelling over lage temperatuur warmtenetten. Het belangrijkste thema was verduurzaming van bestaande warmtenetten aan de hand van ‘vijfde generatie’ principes. Denk aan het in de tijd uitzetten van de verminderende behoefte aan hoge temperaturen voor de verwarming van gebouwen, en de toename van de behoefte aan koude levering. Daarnaast is er een interessante subsidiemogelijkheid besproken, gericht op de ontwikkeling van kennis rond de implementatie van 5G-warmtenetstrategieën. Lees hier een kort verslag van het webinar.

Standaard en Streefwaarden
Dagvoorzitter Sjoerd Klijn Velderman geeft vervolgens het woord aan Leen van Dijke, die een update geeft over de stand van zaken aan de Uitvoeringstafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Leen van Dijke: “Tussen Stroomversnelling en het ministerie van BZK is de nodige discussie ontstaan over de Standaard en Streefwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat de door de minister voorgestelde waarden niet ambitieus genoeg zijn. We hebben hierover regelmatig overleg gevoerd, maar het blijft spannend. Overigens is er géén discussie over de rekensommen die Stroomversnelling heeft gemaakt. Het wordt pas spannend wanneer men zegt dat er geen middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering. Stroomversnelling vindt echter dat voor de standaard niet zozeer gefocust moet worden op aanvaardbaarheid voor belangenbehartigers in de sector, maar op een standaard die de bewoners beschermt tegen oncomfortabele huizen en desinvesteringen en bovendien controleerbaar en narekenbaar leidt tot het einddoel in 2050.”

“Om een lang verhaal kort te maken: de Standaard en Streefwaarden zijn inmiddels met de Kamer gedeeld, maar Stroomversnelling heeft gezegd dat in de verdere communicatie hierover goed duidelijk moet worden gemaakt dat het een minimale eis betreft, die voor een heleboel situaties ontoereikend is. Je moet in feite per specifieke situatie bepalen of er op een slimmere manier geïnvesteerd kan worden dan wordt gesuggereerd door de Standaard en Streefwaarden. Bijvoorbeeld door op basis van Total Cost of Ownership (TCO) een meerjarige strategische planning te maken voor je opgave. Mijn oproep aan corporaties luidt: stap af van de traditionele manier van rekenen op basis van een investeringsplafond, waarbij je op een gegeven moment ‘noodgedwongen’ kiest voor suboptimale oplossingen die op termijn toch duurder blijken te zijn, als je redeneert vanuit de TCO.”

Wijkaanpak
“Stroomversnelling heeft samen met onder andere het ministerie van BZK en een aantal leden het Wijkkompas ontwikkeld, met name om gemeenten te ondersteunen bij de wijkaanpak. Dit instrument is inmiddels zo ver dat we ermee aan de slag kunnen. Een aantal gemeenten is het Wijkkompas concreet aan het beproeven, en zij verrijken het Wijkkompas ook met de kennis en ervaringen die ze in de praktijk verzamelen. Als jullie in gesprek gaan over de prestaties die geleverd moeten worden in een bepaalde wijk of stadsdeel, dan is het misschien een idee dat jullie de gemeente op het Wijkkompas attenderen.”

Campagne ‘Klaar is Case’
Klaas Vegter (Stroomversnelling) laat de eerste schetsen zien van een nieuwe media-campagne die laat zien wat er op dit moment al gebeurt in de energietransitie, en focust op wat er wél kan op het gebied van woningrenovatie. Het concept heet ‘Klaar is Case’ en het biedt de mogelijkheid om allerlei praktijkcases op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht te brengen. Stroomversnelling-leden die geïnteresseerd zijn kunnen met hun eigen case aan de campagne meedoen. “We willen er geen Stroomversnelling-campagne van maken, maar een campagne van partijen die meewerken aan toekomstbestendige renovatie-projecten.” Stroomversnelling-leden ontvangen binnenkort meer informatie over de campagne.

Dashboard Eindgebruikerskosten
Klaas Vegter en Ivo Opstelten gaan ten slotte in op een paar kwesties rond het Dashboard Eindgebruikerskosten. Dit is een nieuwe rekentool van het Expertise Centrum Warmte (ECW) die door gemeenten kan worden ingezet om wijkuitvoeringsplannen te begroten. “In hoeverre ondersteunen jullie onze inspanningen om het Dashboard Eindgebruikerskosten beter te laten aansluiten bij de praktijk?”, wil Klaas Vegter graag weten van de zaal.

Na een grondige inspectie van de aannames en de keuzes die het Dashboard biedt hebben de meeste aanwezigen de indruk dat deze tool niet massaal omarmd zal worden door gemeenten. “De vraag is of gemeenten dit überhaupt willen gebruiken,” aldus één van de leden. Ook wordt gesignaleerd dat veel gemeentes adviesbureaus, zoals CE Delft, Overmorgen, Sweco of Stichting W/E in de arm nemen om de rekensommen te maken die het complexiteitsniveau hebben waar het Dashboard Eindgebruikerskosten op zit. Met name dat laatste punt wordt meegenomen bij verdere communicatie over het Dashboard Eindgebruikerskosten.

EPV 2.0
Lees ook het artikel over de EPV 2.0-sessie met Eveline Molier (BZK) – ook een onderdeel van deze Samenwerkdag.

Deel dit bericht via social media: