Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag in het teken van Afnamecontract en NOM-Keur

Stroomversnelling dook op 8 september 2016 de inhoud in met ruim aandacht voor het Afnamecontract waarmee NOM-projecten kunnen worden ingekocht en het NOM-Keur waarmee vanaf eind dit jaar de kwaliteit van het aanbod gewaarborgd gaat worden. Toneel van de Samenwerkdag was Het Huis in Utrecht.

Korte nieuwsberichten:

  • Drie nieuwe leden namen voor de eerste keer deel: Hegeman Bouwgroep en Löwik Installatietechniek, Gemeente Tilburg en Gemeente ’s-Hertogenbosch. Lees hier hoe andere leden de samenwerkdag hebben ervaren.
  • Maarten Hommelberg stelde zich voor als nieuwe innovatiemanager van de Stroomversnelling.
  • Professor Anke van Hal komt op 4 oktober terugblikken op de bouw van zogenaamde eco-wijken uit de jaren ’90 en wat we daar van kunnen leren.
  • De Energieprestatievergoeding is eindelijk wettelijk van start gegaan, wat veel onzekerheid wegneemt over Nul op de Meter. Op het laatste moment is er echter een deur opengezet naar de combinatie van NOM met gas. Hierover is de Stroomversnelling erg ontevreden: het doet afbreuk aan waar we voor staan en vormt een imagorisico voor NOM. Daarover is nu spoedberaad.
  • Nynke Feenstra doet een oproep aan aanbieders en corporaties die met NOM hoogbouw aan de slag willen. Zij kunnen zich melden bij nfeenstra@stroomversnelling.nl.
  • BOB opleiding biedt nu een eendaagse opleiding aan.
  • Merel Philippart geeft aan dat de Gedragscode Flora en Fauna goed vordert en wordt meegenomen in NOM-Keur. Vergunningvrijstelling wordt alleen mogelijk bij naleving van de Gedragscode, die wordt geborgd door het NOM-Keur.
  • Ron van Erck licht toe hoe het gaat met de langjarige ontwikkeling van saldering. Op termijn zal de huidige regeling uitgefaseerd worden. Wat daar voor in de plaats komt is nog niet bekend. De Stroomversnelling zit aan tafel bij de beleidsmakers en denkt mee over manieren waarop investeringen in verduurzaming van de gebouwde omgeving niet de kop in worden gedrukt.

Ochtendsessies: Academy

In de Academy gaan we in op wat we al over NOM weten. Bijvoorbeeld: hoe werkt de business case, hoe zit het contract in elkaar, wat zijn de gevolgen voor bewonerscommunicatie? Deze keer geen NOM Crash Course, die komt de volgende keer terug.

Verdieping: Afnamecontract

In deze NOM Verdieping stond het standaard afnamecontract centraal die we als vereniging met onze leden ontwikkelen. Doel van dit contract is om het vraag-aanbod proces te vergemakkelijken en versnellen. Het gaat formeel om het formuleren van de afspraken tussen aanbieder en professionele vastgoedeigenaar over de aankoop van een (ver)nieuwbouwproduct met Nul op de Meter-eigenschappen. Op tafel lag een conceptversie 0.2, gemaakt op basis van eerder werk binnen de Stroomversnelling Huur. Na integratie van commentaar publiceert de Stroomversnelling een versie 1.0 als standaard binnen de Vereniging, naar verwachting eind 2016.

Belangrijke onderdelen zijn de productspecificatie (wat koop ik precies?) en de prestatiegarantie (welke prestaties levert het product?). Er wordt een standaard geformuleerd voor deze onderdelen, waarvoor ook een standaardprijs geldt. Op details is alles te finetunen naar de lokale context en de eigen wensen tussen aanbieder en afnemer.

Meer weten? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Claudia Laumans: claudia@clccompany.nl

Verdieping: Bewoners in NOM-innovatie

Tijdens de ontwikkeltafel Bewoners in Nul op de Meter sneden Doris de Bruijn en Martin van Briemen het onderwerp aan op welke manier je in contact kunt treden met bewoners bij de start van een nieuw project. Daarbij bespraken zij de strategie ‘eerst luisteren, dan informeren’. Kort gezegd: eerst de woonbeleving van (individuele) bewoners in kaart brengen en dan pas informeren over de ambitie om Nul op de Meter te renoveren. De deelnemende leden gaven waardevolle tips en deelden ervaringen uit de praktijk. Doris sloot af met de presentaties ‘Een nieuwe woning voor hetzelfde geld’ en ‘De energieprestatievergoeding’. Aan de hand van feedback van de deelnemers wordt deze aangepast en binnenkort beschikbaar gesteld aan de leden om zelf te gebruiken in de communicatie met bewoners.

Meer weten? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Doris de Bruijn: ddbruijn@stroomversnelling.nl

Verdieping: Conditionering

De verdiepingsessie conditionering is bedoeld om leden bij te praten over waar de verschillende ontwikkeltafels aan werken en laatste stand van zaken. Deze samenwerkdag kwamen de thema’s “gebouwgebonden financiering” en “vergunningen” aan bod.

Ron van Erck heeft kort uiteengezet dat de ontwikkeltafel gebouwgebonden financiering werkt aan een financieringsoplossing die aan de woning is gekoppeld in plaats van aan de persoon. Dit houdt in dat de bewoner de NOM-renovatie niet zelf bekostigt, maar een periodieke betalingsverplichting aangaat, die bij verhuizing overgaat naar de volgende bewoner. Deze betaling loopt bij voorkeur via de algemeen bekende energierekening. Verschillende varianten worden echter onderzocht. De aanbiedende partij kan ook als financier optreden. De vraag die op tafel kwam is of de aanbieder geïnteresseerd is om een rol te spelen in deze financieringsconstructie. En daarnaast: waar voelt de particulier zich comfortabel bij? Komende maand wordt dit bij aanbiedende partijen en particulieren in het land gecheckt. Lees meer meer over gebouwgebonden financiering.
Merel Philippart licht toe dat de ontwikkeltafel vergunningen werkt aan de vereenvoudiging en versnelling van het gehele vergunningverleningsproces rond renovaties, zonder dat aan de in de vergunning beoogde maatschappelijke doelen wordt getornd. Stroomversnelling wil er op verschillende manier zorg voor dragen dat die doelen zijn geborgd, bijvoorbeeld middels een Gedragscode Flora & Fauna. Uiteindelijk moet het zo zijn dat met één check en één handtekening van de vergunningverlener alles geregeld is en de Nul op de Meter-renovatie van start kan gaan. Er wordt door alle betrokken partijen hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. De eerder genoemde Gedragscode Flora & Fauna kan waarschijnlijk per begin 2017 voor alle NOM Keur houders worden ingezet.

Meer weten? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Jantien van den Berg: jvdberg@stroomversnelling.nl

Ochtendsessies: Conditionering

Aan de verschillende ontwikkeltafels worden de condities geschapen om NOM op grote schaal mogelijk te maken. Aan de volgende onderwerpen wordt gewerkt: monitoring, NOM Keur, financiering particulieren, financiering corporaties en EPV, regelgeving, salderen en warmtenetten (niet allemaal op elke Samenwerkdag). Deelnemen aan een ontwikkeltafel? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Jantien van den Berg: jvdberg@stroomversnelling.nl

Ontwikkeltafel NOM-Keur

Het NOM-Keur – waarvan nu versie 0.1 in gebruik is – komt steeds dichter in de buurt van publicatie van versie 1.0. Dit zal de eerste inhoudelijk volledige versie van het NOM-Keur worden. Tijdens de Ontwikkeltafel lag een bespreekstuk op tafel van het Toetsingsprotocol, dat beschrijft hoe het NOM-Keur werkt, welke vragen een aanbieder moet beantwoorden en welke bewijslast ze moeten kunnen overleggen om het NOM-Keur te ontvangen. De volgende samenwerkdag (4 oktober) zal er de hele dag worden gewerkt aan de processtappen die nodig zijn op de weg naar versie 1.0.

Meer weten over NOM Keur? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Sjoerd Klijn Velderman: skleinvelderman@stroomversnelling.nl

Ontwikkeltafel Duurzaam Langer Thuis

De nieuwe Ontwikkeltafel Duurzaam Langer Thuis gaat over het verruimen van de propositie van NOM, woningen die gerenoveerd worden zullen tegelijkertijd ook voorbereid worden op mensen die langer thuis willen wonen, ook bij een (eventuele latere) hulpvraag. Het doel is aan de ene kant om verhuurders te helpen hun woningvoorraad geschikt te maken voor een veranderende demografie, aan de andere kant om aanbieders te helpen goede producten te ontwikkelen die hierop in kunnen spelen.

Het soort oplossingen waar naar gekeken wordt is 1) meenemen van simpele stappen in de basis NOM renovatie, waardoor het later aanpassen van de woning een peulenschil is, 2) een aanbouw – ook wel x-tender – waardoor bewoners nu meer ruimte krijgen en later zonodig gelijkvloers kunnen wonen, 3) het ombouwen van een eengezinswoning naar een beneden- en bovenwoning, waardoor meer woonruimte gecreëerd wordt op dezelfde hoeveelheid grond.

De komende Ontwikkeltafels wordt onder andere aandacht besteed aan de definiëring van de genoemde simpele basisstappen, opdat die in het NOM Keur terecht kunnen komen, en het vormgeven van een innovatietraject rond de x-tender.

Meer weten over Duurzaam Thuis? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Harmke Bekkema: harmke.bekkema@platform31.nl

Middagsessies: Actualiteit, Afstemmen en Afspreken

In de middag zijn er afzonderlijke sessies voor verschillende groepen deelnemers: aanbieders (aannemers), toeleveranciers, gemeenten en corporaties. 

Gemeenten

De gemeenten hebben gezamenlijk teruggeblikt op de deal Stroomversnelling Koopwoningen die eind 2015 is gestopt. Het aantal Nul op de Meter renovaties dat we met die deal voor ogen hadden is binnen de afspraken van die deal niet gehaald. Wel zijn waardevolle lessen geleerd, zoals dat het in één keer naar Nul op de Meter voor veel particulieren om allerlei redenen niet haalbaar bleek. Dit heeft onder andere geleid tot het in de Stroomversnelling opnemen en uitwerken van de zogenaamde NOM-ready aanpak, waarbij woningen in enkele stappen naar NOM te renoveren zijn zonder dat desinvestering optreedt omdat de stappen niet op elkaar zijn afgestemd.

Het tweede deel van de middag stond in het teken van het verduurzamen van VvE’s. Felix van Gemen verzorgde een presentatie over de VvE-aanpak van Energiesprong. Hij lichtte een aantal modellen toe om de mogelijkheden van een NOM (ready) renovatie voor een VvE goed in kaart te brengen. In Assen wordt momenteel met een VvE gewerkt aan uitgebreide renovatie (NOM-ready). Marco Attema van de gemeente lichte de achterliggende financieringsconstructie toe: het Asser-servicekostenmodel. De kosten voor de Nul op de Meter renovatie worden hierbij verrekend in de servicekosten en voldaan uit de besparing op de energielasten. Als een bewoner zijn huis verkoopt, zijn de servicekosten voor de nieuwe woningeigenaar.

Weten wat Stroomversnelling voor gemeenten kan betekenen? Neem contact op met Sander Nieuwenhuis, relatiemanager gemeenten: snieuwenhuis@stroomversnelling.nl

Corporaties: NOM-Keur

Onder leiding van Simon Verduijn is samen met de corporaties een verdiepingsslag op de NOM-Keur gemaakt. Daarbij is de ‘Maatlat’ besproken en hoe deze een bijdrage kan leveren aan het selecteren van de juiste aanbieder. Tijdens de daarop volgende discussie kwamen onder andere de volgende vragen naar voren: Is de verwijzing naar NOM-Keur niet voldoende?  Bestaat er een ranking binnen NOM-Keur (sterrensysteem)? Is de bewoner tevreden over de NOM-Keur en wat zijn hierbij de ervaringen? Is er al een eenduidige monitoringsystematiek? Wat als in praktijk blijkt dat het product niet voldoet?

Aan de hand van deze detailvragen en discussie bleek dat de NOM-Keur bij de corporatie leeft en graag toegepast wordt bij de uitvraag. De verdiepingsessie was zeer welkom. In het uitgebreidere verslag worden alle vragen verder verwoord en indien mogelijk al beantwoord. Nog niet beantwoorde vragen neemt Simon Verduijn mee naar het NOM-Keur team.

Weten wat Stroomversnelling voor corporaties kan betekenen? Neem contact op met relatiemanagers corporaties Maurice Coen: mcoen@stroomversnelling.nl of Jeffrey Mennen: jmennen@stroomversnelling.nl.

 

Aanbieders en Leveranciers: NOM Keur

Een groep van circa 40 aanbieders en leveranciers heeft in deze sessie onder leiding van Marten Witkamp doorgepraat over het NOM-Keur. Een selectie van vragen uit de zaal: a) kun je een NOM-Keur krijgen met warmtenetten?, b) er zijn al veel certificatie-schema’s, kunnen we daar niet bij aansluiten? c) wie is straks de houder van een NOM-Keur en is dat overdraagbaar?, d) wordt het NOM-Keur ook ingezet om financiering van particulieren makkelijker te maken? e) wanneer vraag je het aan? f) hoe zorg je ervoor dat klantbeoordelingen die iets zeggen over de corporatie de aanbieder worden aangerekend? g) hoe borg je dat een onderhoudsbedrijf NOM-waardig werk aflevert? h) hoe stimuleer je innovatie middels het NOM-Keur? i) hoe verzeker je het NOM-Keur tegen faillissement van een aanbieder?

De meeste van deze vragen konden worden beantwoord, de overige worden mee teruggenomen naar het NOM Keur team.

Weten wat Stroomversnelling voor aanbieders kan betekenen? Neem contact op met relatiemanager aanbieders Claudia Laumans: claudia@clccompany.nl

Leveranciers: Innovatie

Tijdens het leveranciersoverleg, voorgezeten door Sjoerd Klijn Velderman, is de innovatieagenda voorgesteld. Deze agenda is een overzicht van het ontwikkelpotentieel op de verschillende componenten benodigd voor een NOM renovatie. Deze manier van innoveren op componentniveau is door de leveranciers positief ontvangen. Tijdens de sessie is mogelijke inbreng op de verschillende componenten besproken, met een uitnodiging om verder na te denken op welke componenten de leveranciers hun aanwezige kennis zouden willen inzetten. Indien een product nog ontwikkeld moet worden kan een TKI subsidie helpen om de benodigde investering te verkleinen.

Parallel was er een ontwikkelsessie voor een gevelcomponent voor hoogbouw. Dit is voortgekomen uit de voorgaande bijeenkomst waarop een NOM referentieproject – een 10-hoog Intervamflat – werd gepresenteerd. Een aantal leden hebben initiatief genomen om de vereisten voor een gevel voor een 10 hoog Intervam te benoemen en de gevel zelf verder te ontwikkelen.

Weten wat Stroomversnelling voor leveranciers kan betekenen? Neem contact op met manager innovatie Maarten Hommelberg: mhommelberg@stroomversnelling.nl

Deel dit bericht via social media: