Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag: Nieuwe leden, partnerschap en stappen voorwaarts

Stroomversnelling verwelkomde op de Samenwerkdag op 5 juli in Het Huis in Utrecht vier nieuwe leden, maar ging ook een partnerschap aan met TKI Urban Energy, onderdeel van Topsector Energie. Doel is om samen innovaties te versnellen en deze grootschalig toe te passen bij Nul op de Meter projecten.

In het plenaire deel stellen de vier nieuwe leden van Stroomversnelling zich voor: Renolution, Built4U, Hansgrohe, Eante en RWS Goes. Ook is er aandacht voor het partnerschap met TKI Urban Energy. Woningbouwvereniging RWS Goes geeft een inkijkje in de innovatieve renovatie-aanpak die zij de afgelopen jaren heeft toegepast. Verder is er een oproep aan leden om zich aan te sluiten bij de ontwikkeltafel ‘duurzaam langer thuis’. Deze ontwikkeltafel werkt aan oplossingen om NOM laagbouw geschikt te maken voor ouderen, aangezien die steeds langer thuis blijven wonen. Leden die hieraan mee willen werken, kunnen zich melden bij Harmke Bekkema: harmke.bekkema@platform31.nl.

Ochtendsessies: kennis en ontwikkeling

Academy: bewonerscommunicatie bij NOM

Bij de start van een NOM project is het belangrijk om een plan van aanpak te maken waarin de wensen en belangen van bewoners, corporatie en aanbieders zijn meegenomen. Doris de Bruijn (Stroomversnelling) laat een voorbeeldplan zien waarin de bewoners helemaal zijn meegenomen. De deelnemers geven hier, mede aan de hand van hun eigen plannen, feedback op.

Martin van Briemen (Stroomversnelling) geeft een sneak preview van twee presentaties die Stroomversnelling momenteel ontwikkelt voor de interactie met bewoners. De ene bevat een algemene uitleg over NOM renovaties, de andere geeft specifieke uitleg over de woonlasten, de energierekening en de energieprestatievergoeding (EPV). Beide presentaties worden op de samenwerkdag in september gepresenteerd. Dan gaan deelnemers hier zelf mee aan de slag.

Meer weten over warmtenetten? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Doris de Bruijn: ddbruijn@stroomversnelling.nl

Ontwikkeltafelbijeenkomsten

Aan de verschillende thema ontwikkeltafels worden de condities geschapen om NOM op grote schaal mogelijk te maken. Aan de volgende conditioneringsonderwerpen wordt gewerkt: monitoring, NOM Keur, financiering particulieren, financiering corporaties en EPV, regelgeving, salderen en warmtenetten. Deelnemen aan een ontwikkeltafel? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Jantien van den Berg: jvdberg@stroomversnelling.nl

Thema Monitoring en NOM Keur

Belangrijkste gespreksonderwerp bij het thema Monitoring is de nieuwe Handleiding Monitoring 0.8, waarin staat hoe monitoring plaats moet vinden. Versie 1.0 wordt in november gepubliceerd. In versie 0.8 is  ook de wettelijke verplichting om het monitoringsysteem aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen. Daarnaast moet met grotere precisie aan bewoners worden aangegeven wat er in de woning wordt gemeten en wat daarmee gebeurt. Dit wordt ook in de Afnameovereenkomst verwerkt.

Ontwikkeltafel Monitoring gaat in september op in het thema NOM-Keur. De afgelopen maanden is door de verschillende taskforces en aan de ontwikkeltafels kennis opgedaan over zaken als review, binnenklimaat, rekenmethodieken en toepassing. Die kennis wordt de komende maanden verder uitgewerkt voor het keurmerk NOM-Keur. Op de Samenwerkdag van 8 september wordt NOM-Keur zal hier weer over worden gesproken.

Meer weten over het NOM Keur? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Sjoerd Klein Velderman: skleinvelderman@stroomversnelling.nl

 Thema Warmtenetten

Naast monitoring en NOM Keur worden ook enkele andere thema’s uitgediept. Jeroen Roos is trekker van het thema warmtenetten. De vraag die centraal staat, is: kan bij een NOM-renovatie met een aansluiting op een warmtenet minstens hetzelfde resultaat worden bereikt als met een all-electric aanpak? Daarbij wordt gekeken naar woonlasten, wooncomfort, mate van duurzaamheid, de hoogte van de investering en de operationele kosten. Om op deze vraag het antwoord te vinden, worden concrete casussen uitgerekend. Er wordt gekeken naar de voordelen van warmtenetten, de criteria waaraan het net moet voldoen en de knelpunten die moeten worden opgelost.

Meer weten over warmtenetten? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Jeroen Roos: jroos@stroomversnelling.nl

Thema Regelgeving

De taskforce vergunningen heeft als doel dat het gehele vergunningverleningsproces rond NOM-renovaties wordt vereenvoudigd en versneld, maar zonder dat aan de in de vergunning beoogde maatschappelijke doelen wordt getornd. Uiteindelijk moet het zo zijn dat met één check en één handtekening van de vergunningverlener alles geregeld is en de Nul op de Meter-renovatie van start kan gaan.

Om dat te bereiken, is het volgens Merel Philippart (Stroomversnelling) bijvoorbeeld belangrijk om zo vroeg mogelijk met een welstandscommissie om tafel te gaan zitten, zodat in het ontwerp al rekening kan worden gehouden met wensen en lange procedures worden voorkomen. De Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, zal ook grote impact hebben. Stroomversnelling organiseert voor gemeenten daarom een aantal aparte bijeenkomsten waarin de Omgevingswet wordt besproken. Ook de energienetwerkbedrijven worden daarbij betrokken, omdat zij de gas- en elektriciteitsnetten beheren en aan wettelijke eisen moeten voldoen.

Momenteel werkt Stroomversnelling aan een update van het ‘Rode boekje’ voor gemeenten, waarin de nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. De brochure wordt eind oktober gepresenteerd.

Meer weten over het vergunningenproces? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Merel Philippart: philippart@squarewise.nl

Financiering

Een belangrijk conditioneringsonderwerp is financiering, zowel voor corporaties als voor particulieren. Volgens Ivo Opstelten (Stroomversnelling) wordt er onder meer aan gewerkt dat makelaars en taxateurs uitgevoerde NOM-renovaties verdisconteren in de waarde van een woning. Ook wil Stroomversnelling dat er in hypotheken rekening wordt gehouden met de verschillende energielabels. Daarover wordt met banken gesproken. Ook wordt er hard gewerkt aan vormen van objectgebonden financiering, waarbij de lening verbonden is aan het pand in plaats van de eigenaar. Dit betekent dat de lening bij verkoop automatisch overgaat naar de volgende bewoner. Aan deze oplossing zitten nog wel tal van juridische en andere vragen die nu worden uitgezocht.

Meer weten over financiering? Neem contact op met Stroomversnelling-specialist Ivo Opstelten: iopstelten@stroomversnelling.nl

Middagsessies: afstemmen en verbeteren

In de middag zijn er afzonderlijke sessies voor verschillende groepen deelnemers: aanbieders (aannemers), toeleveranciers, gemeenten en corporaties. Eerst worden in eigen kring de vorderingen besproken. Daarna is er tijd voor matching, waarbij partijen met elkaar in gesprek gaan.

Bijeenkomst gemeenten

Steeds meer gemeenten worden lid van Stroomversnelling, omdat zij zien dat Stroomversnelling meerwaarde biedt voor gemeenten die werk willen maken van de energietransitie. Deelnemers krijgen uitleg over het concept NOM-ready en de regeling Innovatieve aanpakken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

NOM-Ready houdt in dat de woning meteen verantwoord wordt verbeterd en direct wordt voorbereid op een renovatie naar volledig energieneutraal. De NOM-ready propositie bevat een plan van aanpak voor de latere ingrepen. De kosten van de energiemaatregelen wegen op tegen de baten van een verlaagde energierekening en eventuele bijbehorende onderhoudslasten.

De regeling Innovatieve aanpakken VNG biedt gemeenten kansen om innovatieprojecten voor energiebesparing in koopwoningen aan te jagen. Gemeenten die deze regeling willen gebruiken, kunnen ondersteuning krijgen vanuit Stroomversnelling.

Weten wat Stroomversnelling voor gemeenten kan betekenen? Neem contact op met Sander Nieuwenhuis, relatiemanager gemeenten: snieuwenhuis@stroomversnelling.nl

Bijeenkomst corporaties

Tijdens de sessie voor corporaties hebben corporaties en aanbieders een eerste werkversie vastgesteld van de ‘Productspecificatie met optielijst’. Dit is een sjabloon dat alle Stroomversnelling-aanbieders kunnen gebruiken om hun concept per woningtype aan te bieden, zodat corporaties makkelijk een eerste selectie kunnen maken. Doordat de concepten op dezelfde manier zijn opgebouwd, zijn ze eenvoudig vergelijkbaar.

Vervolgens werd met de taskforce financiering van Stroomversnelling Huur de marktwaardeproblematiek besproken. De taskforce zal de bevindingen rond deze problematiek de komende maanden delen met andere leden van de Stroomversnelling. Mogelijk wordt een poging ondernomen om een aantal voorgeschreven normen (waaronder onderhoud) aan te laten passen, aangezien deze volgens de deelnemers verre realistisch zijn.

Weten wat Stroomversnelling voor corporaties kan betekenen? Neem contact op met relatiemanagers corporaties Maurice Coen: mcoen@stroomversnelling.nl of Marino van Lienden: mvlienden@stroomversnelling.nl

Bijeenkomst aanbieders

Vandaag stond in het teken om naast het vaststellen van de ‘Productspecificatie met optielijst’ (zie bij corporaties de toelichting) de geleerde lessen met elkaar te delen. Afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanbieders bij gekomen die elk op hun eigen manier aan de slag zijn met hun NOM concept en projecten. Aangezien we de prijs naar beneden willen krijgen en de kwaliteit omhoog is het wenselijk zaken te delen en waar nodig samen in op te trekken. De behoefte was dan ook groot om hier in een de bijeenkomst nadrukkelijk bij stil te staan en te horen hoe iedereen het aanpakt. De behoefte voor een laagdrempelig platform waarin snel informatie en vragen met elkaar gedeeld kunnen worden is wenselijk. Dit kwam naar voren bij thema’s zoals monitoring en asbest. Hier zijn in de toekomst nog meer topics aan te koppelen.

In de werksessie met de netbeheerders hebben de netbeheerders inzichtelijk gemaakt dat een goede afstemming tussen aanbieders en netbeheerders essentieel is in het proces. Specifiek werden een aantal voorbeelden gegeven van keuzes in de concepten een grote impact hebben op het net. Zo kan slimmer worden omgegaan met de omvormers van de zonnepanelen. Ook de dimensionering van de warmtepomp en de manier hoe deze worden ingesteld ten opzichte van elkaar kan grote impact hebben op het netwerk. Door dit goed met elkaar af te stemmen kunnen grote maatschappelijke kosten vermeden worden en kan het tevens goedkoper zijn voor de bouwers. Een win-win voor beiden. De netbeheerders zijn bezig een aantal kennisdocumenten te ontwikkelen welke beschikbaar zullen worden via Energielinq.

Weten wat Stroomversnelling voor aanbieders kan betekenen? Neem contact op met relatiemanager aanbieders Claudia Laumans: claumans@stroomversnelling.nl

Bijeenkomst toeleveranciers hoogbouw

Tijdens de hoogbouwsessie wordt het concept NOM-hoogbouw gepresenteerd: een referentieproject van een 10 hoog flat. Het concept is bedoeld als handreiking naar aanbieders die hun eigen propositie willen maken  en naar toeleveranciers die hiermee kunnen zien waar de innovatie-opgaven op componentniveau liggen. Op korte termijn worden ontwikkeltrajecten voor componenten gestart. Desgewenst kan per component of per consortium een subsidieaanvraag worden ingediend bij TKI Urban Energy. Bij de sessie zijn ook twee aanbieders aanwezig die ervaring hebben met hoogbouwrenovaties en eigen  oplossingen hebben gevonden. Op basis van hun inbreng wordt het concept aangescherpt.

Meer weten over hoogbouwrenovaties en NOM? Neem contact op met Nynke Feenstra, relatiemanager toeleveranciers: nfeenstra@gmail.com

Deel dit bericht via social media: