Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verbouwstromen geeft input voor “schrapsessies” verduurzaming gebouwde omgeving

Begin oktober 2022 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (CU) stelden dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodig complexe wet- en regelgeving. In de zorgsector werd als oplossing voor ditzelfde probleem eerder gekozen voor “ontregelen”, door bijvoorbeeld zogenaamde “schrapsessies” te organiseren. De twee Kamerleden stelden voor dat dergelijke sessies ook kunnen worden georganiseerd om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Het verzoek van de Kamer is vervolgens doorgezet naar de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waar alle partners werden uitgenodigd om mee te denken: kunnen we bepaalde onderdelen van regels en wetten schrappen of aanpassen, om zo belemmeringen weg te nemen? Dit mede gezien het tempo dat nodig is om de energietransitie te laten slagen. Langs deze route is het verzoek om input te leveren ook bij Verbouwstromen binnengekomen. Ivo Opstelten (Stroomversnelling, Verbouwstromen) legt uit hoe Verbouwstromen en Stroomversnelling dit vervolgens hebben opgepakt.

Ivo Opstelten: “Mijn rol in het Verbouwstromen programma is dat ik met een klein team kijk naar ‘kansen en knelpunten’. Soms liggen die ook op het gebied van wet- en regelgeving. Daarom had ons team al een eerste inventarisatie gedaan, maar dan meer op onderwerp-niveau. Verbouwstromen kijkt daarbij specifiek door de bril van de renovatie-treintjes die we willen helpen creëren. Daarnaast hebben we ook door de wat bredere bril van Stroomversnelling naar mogelijke belemmeringen gekeken. Leen van Dijke is immers namens Stroomversnelling lid van de Klimaattafel, waardoor dit verzoek bij Stroomversnelling van twee kanten binnenkwam. Leen heeft vervolgens vanaf begin december bij de Stroomversnelling achterban ideeën opgehaald. Corporaties, gemeenten en bouwpartijen hebben dus ook aangegeven waar ze momenteel tegenaan lopen op het gebied van wet- en regelgeving. Er is volop gereageerd, we waren blij verrast door de oogst én door de waardering van marktpartijen en gemeenten voor het feit dat we hierin een rol nemen. Je zag aan de reacties dat men echt worstelt met tal van praktijkproblemen.”

Longlist
“Vlak voor de Kerst hadden we een longlist met zo’n 35 items. Die is vervolgens uitgewerkt in een strak format met concrete verwijzingen naar de betreffende wetsartikelen – en waar mogelijk zelfs een voorzet voor de herformulering van de wetstekst. Dat was nog best een klus middenin de vakantieperiode, maar het was ook interessant en uitdagend. Het geeft je een beter idee van de gelaagdheid van de Nederlandse wetgeving en de mogelijke conflicten die kunnen optreden tussen – om maar eens wat te noemen – de Huurwet en de Warmtewet. Uiteindelijk zijn er 18 concrete suggesties gedaan voor aanpassingen van wetsteksten. Een gedachte die we nog niet nader hebben uitgewerkt, maar waar ik persoonlijk graag over zou willen doorpraten, is het idee dat je in de geest van deze Kamermotie ook de Klimaatwet versterkt, of prioriteit geeft, ten opzichte van andere wetgeving.”

Rem op renovatie-treintjes
“Een grote juridische belemmering voor de vorming en implementatie van renovatie-treintjes is de Wet natuurbescherming (ingediend onder de naam Flora & Fauna). Een ander voorbeeld komt voort uit de manier waarop Welstand nu wettelijk is geregeld. Er worden vaak spelregels gehanteerd die op z’n minst wijk-specifiek, en soms zelfs vrijwel woning-specifiek zijn. Dat staat de ontwikkeling en implementatie van industrieel vervaardigde oplossingen enorm in de weg.”

Eigendomsrecht
“Laat ik nog een ander voorbeeld noemen van een voorstel, waarvan ik weet dat ook minister De Jonge vindt dat er goed naar gekeken moet worden: het Eigendomsrecht. Wanneer je als particulier je huis of appartement verkoopt, dan moet je een energielabel kunnen overleggen, op straffe van een boete. Maar verder dan dat gaan de regels niet. Verduurzaming van de koopsector is nog steeds vrijblijvend. Gemeenten lopen daar tegenaan, bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun Transitievisie Warmte in bepaalde wijken vaart willen maken. Het moment van koop/verkoop is feitelijk ideaal om een woning met een slecht label aan te pakken, maar daar is nu nog niets over geregeld. Ons voorstel op dit punt gaat dus niet over het schrappen van regels, maar juist over aanscherping. De specifieke aanscherping die we voorstellen is geënt op regelgeving die recent in Vlaanderen is doorgevoerd. Je hebt het dan over een verplichting voor de koper om binnen vijf jaar een woning naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dat gewenste kwaliteitsniveau wordt bovendien opgehoogd naarmate we dichter bij 2050 komen.”

De 18 concrete voorstellen, plus extra input
Aanbestedingsvereisten in huursector
Beperkte handelingsruimte woningcorporaties
Bouwbesluit 1: Vangnet eisen na-isolatie
Bouwbesluit 2: Ruimte voor aanscherping BENG
Bouwbesluit 3: Verbeteren energieprestatie bij eigendomsoverdracht
BTW gelijkheid
EPV warmte
Flora en fauna
Gebouwgebonden financiering
Gevolgen acantus arrest
Natuurversterking
OZB onafhankelijk van verduurzamingsniveau
Passend toewijzen op basis van woonlasten
Saldering
Subsidieregelingen
Vangnet VVE deelnemers in energiearmoede
Welstand
Wettelijke reservering verduurzaming VVEs

Extra input Stroomversnelling schrapsessie

Deel dit bericht via social media: